Skaièiø knyga 26
Lithuanian
1Viešpats tarė Mozei ir Aarono sūnui kunigui Eleazarui: 2“Suskaičiuokite visus izraelitus vyrus, dvidešimties metų ir vyresnius pagal jų gimines, tinkamus kariuomenei”. 3Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu, kalbėjo tiems, kurie buvo 4dvidešimties metų ir vyresni, kaip Viešpats buvo liepęs. Iš Egipto išėjusieji buvo:

5Rubenas, Izraelio pirmagimis. Jo sūnūs buvo Henochas, iš kurio kilo henochai, Paluvas, iš kurio­paluvai, 6Hecronas, iš jo­hecronai ir Karmis, iš jo­karmiai. 7Rubeno giminės buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt. 8Paluvo sūnus buvo Eliabas; 9jo sūnūs Nemuelis, Datanas ir Abiramas; Datanas ir Abiramas prisidėjo prie Koracho maišto, kuris buvo sukeltas prieš Mozę ir Aaroną; tai buvo maištas prieš Viešpatį. 10Atvėrusi žemė prarijo juos kartu su Korachu. Du šimtai penkiasdešimt žmonių buvo sunaikinti ugnimi. Tai buvo ženklas izraelitams. 11Tačiau Koracho sūnūs nežuvo.

12Simeono sūnų šeimos: Nemuelio­nemuelitai, Jamino­jaminai, Jachino­jachinai, 13Zeracho­zerachai, Sauliaus­ sauliai. 14Simeono giminės buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.

15Gado sūnų šeimos: Cefono, iš jo­cefonai, Hagio­hagiai, Šūnio­šūniai, 16Oznio­ozniai, Erio­eriai, 17Arodo­arodai, Arelio­arelitai. 18Gado giminės buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

19Judo sūnūs buvo Eras ir Onanas. Jie mirė Kanaano žemėje. 20Kitų Judo sūnų šeimos: Šelos­šelai, Pereco­perecai, Zeracho­zerachai. 21Pereco giminės sūnų: Esromo­ esromitai ir Hamulo­hamulai. 22Judo giminės buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

23Isacharo sūnų: Tolos­tolai, Pūvos­pūvai, 24Jašubo­jašubai, Šimrono­šimronai. 25Isacharo giminės buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.

26Zabulono sūnų: Seredo­seredai, Elono­elonai, Jachleelio­ jachlelitai. 27Zabulono giminės buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

28Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas pagal savo šeimas: 29Manasui gimė Machyras, iš kurio kilo machyrai, iš Machyro sūnaus Gileado­gileadiečiai. 30Šitie yra Gileado sūnūs, iš kurių kilo: iš Jezero­jezerai, iš Heleko­helekai, 31iš Asrielio­asrielitai, iš Šechemo­šechemai, 32iš Šemidos­šemidai ir iš Hefero­heferai. 33O Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris, kurių vardai yra: Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. 34Manaso giminės buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

35Efraimo sūnų šeimos: Šutelacho­šutelachai, Bechero­becherai, Tahano­tahanai. 36Šutelacho sūnaus Erano­eranai. 37Efraimo giminės buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Šitos yra Juozapo giminės šeimos.

38Benjamino sūnų šeimos: Belos­belai, Ašbelio­ašbelitai, Ahiramo­ahiramai, 39Šefufamo­šefufamai, Hufamo­hufamai. 40Belos sūnūs buvo Ardas ir Naamanas. Iš Ardo­ardai, iš Naamano­naamanai. 41Benjamino giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.

42Dano sūnų šeimos: Šuhamo­ šuhamai. Tai Dano giminės šeimos. 43Šuhamų buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

44Ašero sūnų šeimos: Imnos­imnai, Išvio­išviai, Berijos­berijai. 45Iš Berijos sūnų: Hebero­heberai ir Malkielio­malkielitai. 46Ašero dukters vardas buvo Seracha. 47Ašero giminės buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

48Neftalio sūnų šeimos: Jachceelio­jachceelitai, Gūnio­gūniai, 49Jecero­jecerai, Šilemo­šilemai. 50Neftalio giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

51Izraelitų, kurie buvo surašyti, buvo šeši šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.

52Viešpats kalbėjo Mozei: 53“Jiems bus išdalinta žemė paveldėjimui pagal vardų skaičių. 54Didesnėms šeimoms duosi didesnę dalį, o mažesnėms­mažesnę, kiekvienam bus duotas paveldėjimas pagal tuos, kurie buvo suskaičiuoti. 55Žemė bus padalyta tarp giminių burtų keliu. 56Burtų keliu bus padalinta nuosavybė tiems, kurių yra daug, ir tiems, kurių yra mažai.

57Levio giminės sūnų šeimos: Geršono­geršonų šeima, Kehato­kehatų šeima, Merario­merarių šeima. 58Šitos yra Levio šeimos: libniai, hebronai, machliai, mušiai ir koriai. Kehato sūnaus Amramo 59žmona, Levio duktė Jochebeda, gimusi Egipte, pagimdė Aaroną ir Mozę bei jų seserį Mirjamą. 60Aarono sūnūs buvo: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 61Nadabas ir Abihuvas mirė, aukodami svetimą ugnį Viešpačiui. 62Visų Levio giminės suskaitytų vyrų, vieno mėnesio amžiaus ir vyresnių, buvo dvidešimt trys tūkstančiai. Jie nebuvo suskaityti kartu su izraelitais, nes jiems nebuvo duota dalis tarp Izraelio vaikų.

63Tai izraelitai, kuriuos suskaičiavo Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu. 64Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kurie buvo anksčiau Mozės ir Aarono suskaičiuoti Sinajaus dykumoje, 65nes Viešpats buvo pasakęs, kad jie visi mirs dykumoje. Nė vienas neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 25
Top of Page
Top of Page