4 Mózes 26
Hungarian: Karoli
1És lõn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendõstõl fogva és feljebb, az õ atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben. 3Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezõségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván: 4[Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendõstõl fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földébõl.

5Rúben elsõszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége. 6Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége. 7Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lõn az õ számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz. 8És a Pallu fiai [valának:] Eliáb. 9Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet elõljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 10És megnyitá a föld az õ száját, és elnyelé õket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tûz kétszáz és ötven férfiút, a kik intõpéldául lõnek. 11Kóré fiai pedig nem halának meg.

12Simeon fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltõl a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége. 13Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége. 14Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.

15Gád fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége. 16Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritõl az Ériták nemzetsége. 17Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitõl az Aréliták nemzetsége. 18Ezek Gád fiainak nemzetségei; az õ számok szerint negyven ezer és ötszáz.

19Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén. 20Júda fiai pedig az õ nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztõl a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. 21Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége. 22Ezek Júda nemzetségei az õ számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.

23Izsakhár fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége; 24Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége. 25Ezek Izsakhár nemzetségei az õ számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.

26Zebulon fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtõl a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltõl a Jahleéliták nemzetsége. 27Ezek a Zebuloniták nemzetségei az õ számok szerint: hatvan ezer ötszáz.

28József fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim. 29Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége. 30Ezek Gileád fiai: Jezertõl a Jezeriták nemzetsége, Hélektõl a Hélekiták nemzetsége. 31És Aszriéltõl az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtõl a Sekemiták nemzetsége. 32És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertõl a Héferiták nemzetsége. 33Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza. 34Ezek Manasse nemzetségei, és az õ számok ötvenkét ezer és hétszáz.

35Ezek Efraim fiai az õ nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertõl a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége. 36Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége. 37Ezek Efraim fiainak nemzetségei az õ számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az õ nemzetségeik szerint.

38Benjámin fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltõl az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége. 39Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége. 40Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége. 41Ezek Benjámin fiai az õ nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.

42Ezek Dán fiai az õ nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az õ nemzetségeik szerint. 43A Suhamiták minden nemzetsége az õ számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.

44Áser fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitõl a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége. 45A Béria fiaitól: Khébertõl a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltõl a Malkiéliták nemzetsége. 46Áser leányának pedig neve vala Sérah. 47Ezek Áser fiainak nemzetségei az õ számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.

48Nafthali fiai az õ nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltõl a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége. 49Jéczertõl a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtõl a Sillémiták nemzetsége. 50Ezek Nafthali nemzetségei az õ nemzetségeik szerint: az õ számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.

51Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.

52Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 53Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az õ neveiknek száma szerint. 54A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az õ örökségét; mindeniknek az õ száma szerint adattassék az õ öröksége. 55De sorssal osztassék el a föld; az õ atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek. 56A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.

57Ezek pedig Lévi megszámláltjai az õ nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége. 58Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot. 59Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és õ szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az õ leánytestvéröket. 60És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár. 61És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt. 62És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.

63Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezõségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett. 64Ezek között pedig nem volt senki a Mózestõl és Áron paptól megszámláltattak közûl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában. 65Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Numbers 25
Top of Page
Top of Page