4138. πλήρωμα (pléróma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4138. πλήρωμα (pléróma) — 18 Occurrences

Matthew 9:16 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: garment; for the patch pulls away
KJV: for that which is put in to fill it up taketh
INT: indeed the patch of it from

Mark 2:21 N-NNS
GRK: αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ
NAS: otherwise the patch pulls away
KJV: the new piece that filled it up taketh away
INT: tears away the filling up [piece] hereafter of it

Mark 6:43 N-ANP
GRK: δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ
NAS: up twelve full baskets
INT: twelve hand-baskets full and of

Mark 8:20 N-ANP
GRK: πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε
NAS: large baskets full of broken pieces
KJV: baskets full of fragments
INT: of how many baskets [the] fillings of fragments took you up

John 1:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς
NAS: For of His fullness we have all
KJV: of his fulness have all
INT: of the fullness of him we

Romans 11:12 N-NNS
GRK: μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν
NAS: more will their fulfillment be!
KJV: much more their fulness?
INT: more the fulfillment of them

Romans 11:25 N-NNS
GRK: οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν
NAS: until the fullness of the Gentiles
KJV: until the fulness of the Gentiles
INT: that the fullness of the Gentiles

Romans 13:10 N-NNS
GRK: οὐκ ἐργάζεται πλήρωμα οὖν νόμου
NAS: love is the fulfillment of [the] law.
KJV: love [is] the fulfilling of the law.
INT: not does work [the] fulfillment therefore of [the] law

Romans 15:29 N-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ
NAS: to you, I will come in the fullness of the blessing
KJV: in the fulness of the blessing
INT: you in fullness of the blessing of Christ

1 Corinthians 10:26 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
NAS: IS THE LORD'S, AND ALL IT CONTAINS.
KJV: and the fulness thereof.
INT: and the fullness of it

1 Corinthians 10:28 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
KJV: and the fulness thereof:
INT: and the fullness of it

Galatians 4:4 N-NNS
GRK: ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου
NAS: But when the fullness of the time
KJV: when the fulness of the time
INT: came the fullness of the time

Ephesians 1:10 N-GNS
GRK: οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν
NAS: suitable to the fullness of the times,
KJV: the dispensation of the fulness of times
INT: [the] administration of the fullness the of times

Ephesians 1:23 N-NNS
GRK: αὐτοῦ τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ
NAS: is His body, the fullness of Him who fills
KJV: body, the fulness of him that filleth
INT: of him the fullness of him who

Ephesians 3:19 N-ANS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ
NAS: up to all the fullness of God.
KJV: with all the fulness of God.
INT: all the fullness of God

Ephesians 4:13 N-GNS
GRK: ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: of the stature which belongs to the fullness of Christ.
KJV: of the stature of the fulness of Christ:
INT: of [the] stature of the fullness of Christ

Colossians 1:19 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι
NAS: for all the fullness to dwell
KJV: should all fulness dwell;
INT: all the fullness to dwell

Colossians 2:9 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
NAS: For in Him all the fullness of Deity
KJV: all the fulness of the Godhead
INT: all the fullness of the Deity

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page