Moseo 4: Nombroj 26
Esperanto
1Kaj post la punfrapado la Eternulo ekparolis al Moseo, kaj al Eleazar, filo de la pastro Aaron, dirante: 2Kalkulu la tutan komunumon de la Izraelidoj en la agxo de dudek jaroj kaj pli, laux iliaj patrodomoj, cxiujn militkapablajn en Izrael. 3Kaj ekparolis al ili Moseo kaj la pastro Eleazar sur la stepoj de Moab apud la Jerihxa Jordan, dirante: 4Kalkulu la popolon en la agxo de dudek jaroj kaj pli, kiel la Eternulo ordonis al Moseo kaj al la Izraelidoj, kiuj eliris el la lando Egipta.

5Ruben, la unuenaskito de Izrael. La filoj de Ruben:de HXanohx, la familio de la HXanohxidoj; de Palu, la familio de la Paluidoj; 6de HXecron, la familio de la HXecronidoj; de Karmi, la familio de la Karmiidoj. 7Tio estas la familioj de la Rubenidoj; kaj ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. 8Kaj la filoj de Palu:Eliab. 9Kaj la filoj de Eliab:Nemuel kaj Datan kaj Abiram; tio estas tiuj Datan kaj Abiram, eminentuloj de la komunumo, kiuj ribelis kontraux Moseo kaj Aaron en la anaro de Korahx, kiam ili ribelis kontraux la Eternulo 10kaj la tero malfermis sian busxon kaj englutis ilin kaj Korahxon cxe la morto de la anaro, kiam la fajro ekstermis la ducent kvindek homojn, kaj ili farigxis averto. 11Sed la filoj de Korahx ne mortis.

12La filoj de Simeon laux iliaj familioj:de Nemuel, la familio de la Nemuelidoj; de Jamin, la familio de la Jaminidoj; de Jahxin, la familio de la Jahxinidoj; 13de Zerahx, la familio de la Zerahxidoj; de SXaul, la familio de la SXaulidoj. 14Tio estas la familioj de la Simeonidoj, dudek du mil ducent.

15La filoj de Gad laux iliaj familioj:de Cefon, la familio de la Cefonidoj; de HXagi, la familio de la HXagiidoj; de SXuni, la familio de la SXuniidoj; 16de Ozni, la familio de la Ozniidoj; de Eri, la familio de la Eriidoj; 17de Arod, la familio de la Arodidoj; de Areli, la familio de la Areliidoj. 18Tio estas la familioj de la Gadidoj, laux ilia nombro kvardek mil kvincent.

19La filoj de Jehuda:Er kaj Onan; sed Er kaj Onan mortis en la lando Kanaana. 20Kaj la filoj de Jehuda laux iliaj familioj estis:de SXela, la familio de la SXelaidoj; de Perec, la familio de la Perecidoj; de Zerahx, la familio de la Zerahxidoj. 21Kaj la filoj de Perec estis:de HXecron, la familio de la HXecronidoj; de HXamul, la familio de la HXamulidoj. 22Tio estas la familioj de Jehuda, laux ilia nombro sepdek ses mil kvincent.

23La filoj de Isahxar laux iliaj familioj:de Tola, la familio de la Tolaidoj; de Puva, la familio de la Puvaidoj; 24de Jasxub, la familio de la Jasxubidoj; de SXimron, la familio de la SXimronidoj. 25Tio estas la familioj de Isahxar, laux ilia nombro sesdek kvar mil tricent.

26La filoj de Zebulun laux iliaj familioj:de Sered, la familio de la Seredidoj; de Elon, la familio de la Elonidoj; de Jahxleel, la familio de la Jahxleelidoj. 27Tio estas la familioj de la Zebulunidoj, laux ilia nombro sesdek mil kvincent.

28La filoj de Jozef laux iliaj familioj:Manase kaj Efraim. 29La filoj de Manase:de Mahxir, la familio de la Mahxiridoj; kaj de Mahxir naskigxis Gilead; de Gilead, la familio de la Gileadidoj. 30Jen estas la filoj de Gilead:de Iezer, la familio de la Iezeridoj; de HXelek, la familio de la HXelekidoj; 31kaj de Asriel, la familio de la Asrielidoj; kaj de SXehxem, la familio de la SXehxemidoj; 32kaj de SXemida, la familio de la SXemidaidoj; kaj de HXefer, la familio de la HXeferidoj. 33Kaj Celofhxad, filo de HXefer, ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj la nomoj de la filinoj de Celofhxad estis:Mahxla kaj Noa kaj HXogla kaj Milka kaj Tirca. 34Tio estas la familioj de Manase, laux ilia nombro kvindek du mil sepcent.

35Jen estas la filoj de Efraim laux iliaj familioj:de SXutelahx, la familio de la SXutelahxidoj; de Behxer, la familio de la Behxeridoj; de Tahxan, la familio de la Tahxanidoj. 36Kaj jen estas la filoj de SXutelahx:de Eran, la familio de la Eranidoj. 37Tio estas la familioj de la filoj de Efraim, laux ilia nombro tridek du mil kvincent. Tio estas la filoj de Jozef laux iliaj familioj.

38La filoj de Benjamen laux iliaj familioj:de Bela, la familio de la Belaidoj; de Asxbel, la familio de la Asxbelidoj; de Ahxiram, la familio de la Ahxiramidoj; 39de SXefufam, la familio de la SXefufamidoj; de HXufam la familio de la HXufamidoj. 40Kaj la filoj de Bela estis:Ard kaj Naaman; de Ard, la familio de la Ardidoj; de Naaman, la familio de la Naamanidoj. 41Tio estas la filoj de Benjamen laux iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin mil sescent.

42Jen estas la filoj de Dan laux iliaj familioj:de SXuhxam, la familio de la SXuhxamidoj. Tio estas la familioj de Dan laux iliaj familioj. 43CXiuj familioj de la SXuhxamidoj prezentis la nombron de sesdek kvar mil kvarcent.

44La filoj de Asxer laux iliaj familioj:de Jimna, la familio de la Jimnaidoj; de Jisxvi, la familio de la Jisxviidoj; de Beria, la familio de la Beriaidoj. 45De la filoj de Beria:de HXeber, la familio de la HXeberidoj; de Malkiel, la familio de la Malkielidoj. 46Kaj la nomo de la filino de Asxer estis Serahx. 47Tio estas la familioj de la filoj de Asxer, laux ilia nombro kvindek tri mil kvarcent.

48La filoj de Naftali laux iliaj familioj:de Jahxceel, la familio de la Jahxceelidoj; de Guni, la familio de la Guniidoj; 49de Jecer, la familio de la Jeceridoj; de SXilem la familio de la SXilemidoj. 50Tio estas la familioj de Naftali laux iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin mil kvarcent.

51Tia estis la kalkulita nombro de la Izraelidoj:sescent unu mil sepcent tridek.

52Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 53Al tiuj estu dividita la tero kiel posedajxo laux la nombro de la nomoj. 54Al la plinombra donu pli grandan posedajxon, kaj al la malplinombra donu malpli grandan posedajxon; al cxiu laux lia nombro estu donita lia posedajxo. 55Sed per loto oni dividu la teron; laux la nomo de siaj patraj triboj ili ricevu posedajxon. 56Per la loto oni dividu al cxiu lian posedajxon, kiel al la plinombraj, tiel al la malplinombraj.

57Kaj jen estas la kalkulitoj de Levi laux iliaj familioj:de Gersxon, la familio de la Gersxonidoj; de Kehat, la familio de la Kehatidoj; de Merari, la familio de la Merariidoj. 58Jen estas la familioj de Levi:la familio de la Libniidoj, la familio de la HXebronidoj, la familio de la Mahxliidoj, la familio de la Musxiidoj, la familio de la Korahxidoj. Kaj de Kehat naskigxis Amram. 59Kaj la nomo de la edzino de Amram estis Johxebed, filino de Levi, kiu estis naskita al Levi en Egiptujo; kaj sxi naskis al Amram Aaronon kaj Moseon kaj ilian fratinon Mirjam. 60Kaj al Aaron naskigxis Nadab kaj Abihu kaj Eleazar kaj Itamar. 61Sed Nadab kaj Abihu mortis, kiam ili alportis fremdan fajron antaux la Eternulon. 62Kaj la nombro de iliaj kalkulitoj estis dudek tri mil, cxiuj virseksuloj en la agxo de pli ol unu monato; cxar ili ne estis kalkulitaj kune kun la Izraelidoj, cxar al ili ne estis donita posedajxo inter la Izraelidoj.

63Tio estas la nombro, kiun kalkulis Moseo kaj la pastro Eleazar, kiuj kalkulis la Izraelidojn sur la stepoj de Moab cxe la Jerihxa Jordan. 64Kaj inter ili estis neniu el tiuj, kiujn kalkulis Moseo kaj la pastro Aaron, kiam ili kalkulis la Izraelidojn en la dezerto Sinaj. 65CXar la Eternulo diris pri ili:Ili mortos en la dezerto. Kaj restis el ili neniu, krom Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.Esperanto

Bible Hub

Numbers 25
Top of Page
Top of Page