Числа 26
Bulgarian
1А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки: 2Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой. 3За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на [людете] на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки: 4[Пребройте людете] от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.

5Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците; 6от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците. 7Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души. 8Синовете на Фалу бяха Елиав; 9и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа; 10и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината [му], когато огънят пояде двеста и петдесетте човеци, и те станаха за знамение; 11а синовете на Корея не умряха.

12Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците; 13от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците. 14Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души.

15Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците; 16от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците; 17от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците. 18Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.

19Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. 20А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците. 21И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Есроновците; от Амула, семейството на Амуловците. 22Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.

23Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците; 24от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците. 25Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.

26Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците. 27Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.

28Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем. 29Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците. 30Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците; 31от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците; 32от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците. 33А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 34Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.

35А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците. 36Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците. 37Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.

38Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците; 39от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците. 40А Веловите синове бяха Аред и Нееман; [от Ареда], семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците. 41Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

42Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си. 43Преброените от всичките семейства на Суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

44Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците. 45От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците. 46А името на Асировата дъщеря беше Сара. 47Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

48Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците; 49от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците. 50Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

51Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души.

52Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 53На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им. 54На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него. 55При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и те ще наследят според имената на бащините си племена. 56С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината.

57А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците. 58Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама. 59Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам. 60А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 61Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа. 62А преброените от [левийците] бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.

63Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон. 64Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня; 65защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 25
Top of Page
Top of Page