Езекил 36
Bulgarian
1И ти сине човешки, пророкувай към Израилевите планини, като речеш: Израилеви планини, слушайте Господното слово. 2Така казва Господ Иеова: Понеже неприятелят рече против вас: О хохо! и- Древните височини станаха наше владение, 3затова, като пророкуваш речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ви запустиха и погълнаха отвред, за да станете владение на другите народи, и станахте [предмет на] говоренето на устни и на зли отзиви на людете, 4затова Израилеви планини, слушайте словото на Господа Иеова. Така казва Господ Иеова на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, на запустелите пустоти и на напуснатите градове, които станаха корист и са за присмех на другите народи около тях,- 5затова, казва Господ Иеова: Непременно в пламенната Си ревнивост говорих против другите народи и против целия Едом, които с всесърдечна радост и с душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят; 6затова, пророкувай за Израилевата земя, и кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте укор от народите; 7затова, така казва Господ Иеова: Аз се заклех, че народите които са около вас, непременно ще носят срама си. 8А вие, Израилеви планини, ще изкарате клоновете си; и ще давате плода си на людете Ми Израиля; защото скоро ще дойдат. 9Защото, ето, Аз съм за вас, и ще се обърна към вас, и вие ще бъдете обработвани и засявани. 10И ще заселя върху вас много човеци, целия Израилев дом, да! целия; и градовете ще се населят, и запустелите места ще се съградят. 11И ще заселя върху вас много човеци и животни, които ще нараснат и се наплодят; и ще ви населя както бяхте по-напред, и ще ви сторя по-голямо добро отколкото в началото; и ще познаете, че Аз съм Господ. 12Да! ще направя да ходят по вас човеци, людете Ми Израил; те ще ви владеят, и вие ще им бъдете наследство, и за напред няма да ги обезчадите.

13Така казва Господ Иеова: Понеже ви думат: Ти си [земя], която поглъщаш човеци и обезчадваш людете си, 14затова няма вече да поглъщаш човеци, нито да обезчадваш вече народа си, казва Господ Иеова; 15и няма вече да ти допусна да понесеш укор от народите, нито щи носиш поругание от племената, и няма вече да направиш народа си да се препъва, казва Господ Иеова.

16При това Господното слово дойде към мене и рече: 17Сине човешки, когато Израилевият дом живееха в земята си те я оскверниха с постъпките си и с делата си; техните постъпки бяха пред Мене [отвратителни] като нечистотата на отлъчена жена. 18Затова излях яростта Си върху тях поради кръвта, която бяха излели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили; 19разсях ги между народите, и те бидоха разпръснати по страните; според постъпките им и според делата им ги съдих. 20И когато влязоха между народите, гдето отидоха, омърсиха Моето свето име, тъй щото се говореше за тях: Тия са людете на Иеова, и из земята Му излязоха; 21Смилих се, обаче, за светото Си име, което Израилевият дом бяха омърсили между народите, при които отидоха.

22Затова речи на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Аз не правя [това] заради вас, доме Израилев, но заради Моето свето име, което омърсихте между народите, при които отидохте. 23Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Иеова, когато се осветя у вас пред очите им. 24Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. 25Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. 26Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 27И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате. 28Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог. 29Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа, и не ще [вече] да ви докарам глад. 30Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите за гдето гладувате. 31Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията си и поради мерзостите си. 32Не заради вас правя Аз [това], казва Господ Иеова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израилев!

33Така казва Господ Иеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят. 34Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. 35И ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха. 36Тогава народите останали около вас ще познаят, че Аз Господ съградих разореното и насадих запустялото. Аз Господ изговорих това и ще го извърша.

37Така казва Господ Иеова: При това Израилевият дом ще Ме потърси за да им го сторя. Ще ги умножа с човеци като стадо; 38като стадото за жертва, като стадото, което [пълни] Ерусалим във време на определените празници, така човешки стада ще пълнят запустелите градове; и ще познаят, че Аз съм Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 35
Top of Page
Top of Page