Psalm 89
Czech BKR

1Vyučující, složený od Etana Ezrachitského. (1a) O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.

2Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, o nížs řekl:

3Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému,

4Že až na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.

5Protož oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých.

6Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných?

7Bůh i v shromáždění svatých strašlivý jest náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho.

8Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol.

9Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.

10Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své.

11Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okršlek i plnost jeho ty jsi založil.

12Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.

13Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá.

14Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.

15Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.

16Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se.

17Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš.

18Nebo štít náš jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náš.

19Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu.

20Nalezl jsem Davida služebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho.

21A protož budeť s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.

22Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.

23Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím.

24Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho.

25A vložím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.

26On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.

27Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských.

28Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.

29Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.

30Jestliže by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,

31Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali:

32Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,

33Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své.

34Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.

35Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi,

36Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,

37Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.

38Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého.

39Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.

40Roztrhal jsi všecky ohrady jeho, a bašty jeho jsi rozválel.

41Derou jej všickni, kteříž tudy jdou; jest ku posměchu i sousedům svým.

42Vyvýšil jsi pravici protivníků jeho, obveselils všecky nepřátely jeho.

43Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji.

44Učinils přítrž okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem.

45Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, a hanbous jej přiodíl. Sélah.

46Až dokud, Hospodine? Na věky-liž se skrývati budeš? Tak-liž hořeti bude jako oheň prchlivost tvá?

47Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil všecky syny lidské?

48Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Sélah.

49Kdež jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahuť jsi učinil Davidovi, v pravdě své.

50Pamatuj, Pane, na útržky činěné služebníkům tvým, a jak jsem já nosil v lůně svém potupu ode všech nejmocnějších národů,

51Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali šlepějím pomazaného tvého.

52(Psalms 89:53) Budiž pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 88
Top of Page
Top of Page