B'midvar 31
Numbers 31 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך 3ג וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין 4ד אלף למטה אלף למטה--לכל מטות ישראל תשלחו לצבא 5ה וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה--שנים עשר אלף חלוצי צבא 6ו וישלח אתם משה אלף למטה לצבא  אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו 7ז ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר 8ח ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע--חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב 9ט וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו 10י ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם--שרפו באש 11יא ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח--באדם ובבהמה 12יב ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל--אל המחנה  אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו  {ס}

13יג ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה--לקראתם  אל מחוץ למחנה 14יד ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה 15טו ויאמר אליהם משה  החייתם כל נקבה 16טז הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה 17יז ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר--הרגו 18יח וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר--החיו לכם 19יט ואתם חנו מחוץ למחנה--שבעת ימים  כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי--אתם ושביכם 20כ וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ--תתחטאו  {ס}

21כא ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה  זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה 22כב אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת 23כג כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר--אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים 24כד וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה  {ס}

25כה ויאמר יהוה אל משה לאמר 26כו שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה--אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה 27כז וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא--ובין כל העדה 28כח והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא--אחד נפש מחמש המאות  מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן 29כט ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה 30ל וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן--מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה 31לא ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה

32לב ויהי המלקוח--יתר הבז אשר בזזו עם הצבא  צאן שש מאות אלף ושבעים אלף--וחמשת אלפים 33לג ובקר שנים ושבעים אלף 34לד וחמרים אחד וששים אלף 35לה ונפש אדם--מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר  כל נפש שנים ושלשים אלף

36לו ותהי המחצה--חלק היצאים בצבא  מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות 37לז ויהי המכס ליהוה מן הצאן--שש מאות חמש ושבעים 38לח והבקר--ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים 39לט וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים 40מ ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה--שנים ושלשים נפש 41מא ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן--כאשר צוה יהוה את משה

42מב וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים 43מג ותהי מחצת העדה מן הצאן--שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות 44מד ובקר ששה ושלשים אלף 45מה וחמרים שלשים אלף וחמש מאות 46מו ונפש אדם ששה עשר אלף 47מז ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים--מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה

48מח ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא--שרי האלפים ושרי המאות 49מט ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש 50נ ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז--לכפר על נפשתינו לפני יהוה 51נא ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב--מאתם  כל כלי מעשה 52נב ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה--ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל  מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות 53נג אנשי הצבא בזזו איש לו 54נד ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 30
Top of Page
Top of Page