B'midvar 32
Numbers 32 Aleppo Codex
1א ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד--עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 2ב ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר 3ג עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען 4ד הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל--ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה  {ס} 5ה ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך--יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה  אל תעברנו את הירדן

6ו ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן  האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה 7ז ולמה תנואון (תניאון) את לב בני ישראל--מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה 8ח כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ 9ט ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל--לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה 10י ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר 11יא אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב  כי לא מלאו אחרי 12יב בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון  כי מלאו אחרי יהוה 13יג ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה--עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה 14יד והנה קמתם תחת אבתיכם--תרבות אנשים חטאים  לספות עוד על חרון אף יהוה--אל ישראל 15טו כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה  {ס}

16טז ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו 17יז ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ 18יח לא נשוב אל בתינו--עד התנחל בני ישראל איש נחלתו 19יט כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה  כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה  {פ}

20כ ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה  אם תחלצו לפני יהוה למלחמה 21כא ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו 22כב ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו--והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה--לפני יהוה 23כג ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם 24כד בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו

25כה ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר  עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה 26כו טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו--יהיו שם בערי הגלעד 27כז ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה--למלחמה  כאשר אדני דבר

28כח ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל 29כט ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם--ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה 30ל ואם לא יעברו חלוצים אתכם--ונאחזו בתככם בארץ כנען 31לא ויענו בני גד ובני ראובן לאמר  את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה 32לב נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן

33לג ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן  הארץ לעריה בגבלת--ערי הארץ סביב 34לד ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער 35לה ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה 36לו ואת בית נמרה ואת בית הרן  ערי מבצר וגדרת צאן 37לז ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים 38לח ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם--ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו 39לט וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה--וילכדה ויורש את האמרי אשר בה 40מ ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה 41מא ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר 42מב ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 31
Top of Page
Top of Page