KATA LOUKAN 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1egeneto de en tais ēmerais ekeinais exēlthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tēn oikoumenēn 2autē apographē prōtē egeneto ēgemoneuontos tēs surias kurēniou 3kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tēn eautou polin 4anebē de kai iōsēph apo tēs galilaias ek poleōs nazareth eis tēn ioudaian eis polin dauid ētis kaleitai bēthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dauid 5apograpsasthai sun mariam tē emnēsteumenē autō ousē enkuō 6egeneto de en tō einai autous ekei eplēsthēsan ai ēmerai tou tekein autēn 7kai eteken ton uion autēs ton prōtotokon kai esparganōsen auton kai aneklinen auton en phatnē dioti ouk ēn autois topos en tō katalumati

8kai poimenes ēsan en tē chōra tē autē agraulountes kai phulassontes phulakas tēs nuktos epi tēn poimnēn autōn 9kai angelos kuriou epestē autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobēthēsan phobon megan 10kai eipen autois o angelos mē phobeisthe idou gar euangelizomai umin charan megalēn ētis estai panti tō laō 11oti etechthē umin sēmeron sōtēr os estin christos kurios en polei dauid 12kai touto umin sēmeion eurēsete brephos esparganōmenon kai keimenon en phatnē 13kai exaiphnēs egeneto sun tō angelō plēthos stratias ouraniou ainountōn ton theon kai legontōn

14doxa en upsistois theō kai epi gēs eirēnē en anthrōpois eudokias

15kai egeneto ōs apēlthon ap autōn eis ton ouranon oi angeloi oi poimenes elaloun pros allēlous dielthōmen dē eōs bēthleem kai idōmen to rēma touto to gegonos o o kurios egnōrisen ēmin 16kai ēlthan speusantes kai aneuran tēn te mariam kai ton iōsēph kai to brephos keimenon en tē phatnē 17idontes de egnōrisan peri tou rēmatos tou lalēthentos autois peri tou paidiou toutou 18kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tōn lalēthentōn upo tōn poimenōn pros autous 19ē de maria panta sunetērei ta rēmata tauta sumballousa en tē kardia autēs 20kai upestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois ēkousan kai eidon kathōs elalēthē pros autous

21kai ote eplēsthēsan ēmerai oktō tou peritemein auton kai eklēthē to onoma autou iēsous to klēthen upo tou angelou pro tou sullēmphthēnai auton en tē koilia

22kai ote eplēsthēsan ai ēmerai tou katharismou autōn kata ton nomon mōuseōs anēgagon auton eis ierosoluma parastēsai tō kuriō 23kathōs gegraptai en nomō kuriou oti pan arsen dianoigon mētran agion tō kuriō klēthēsetai 24kai tou dounai thusian kata to eirēmenon en tō nomō kuriou zeugos trugonōn ē duo nossous peristerōn

25kai idou anthrōpos ēn en ierousalēm ō onoma sumeōn kai o anthrōpos outos dikaios kai eulabēs prosdechomenos paraklēsin tou israēl kai pneuma ēn agion ep auton 26kai ēn autō kechrēmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mē idein thanaton prin [ē] an idē ton christon kuriou 27kai ēlthen en tō pneumati eis to ieron kai en tō eisagagein tous goneis to paidion iēsoun tou poiēsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou 28kai autos edexato auto eis tas ankalas kai eulogēsen ton theon kai eipen

29nun apolueis ton doulon sou despota kata to rēma sou en eirēnē

30oti eidon oi ophthalmoi mou to sōtērion sou

31o ētoimasas kata prosōpon pantōn tōn laōn

32phōs eis apokalupsin ethnōn kai doxan laou sou israēl

33kai ēn o patēr autou kai ē mētēr thaumazontes epi tois laloumenois peri autou 34kai eulogēsen autous sumeōn kai eipen pros mariam tēn mētera autou idou outos keitai eis ptōsin kai anastasin pollōn en tō israēl kai eis sēmeion antilegomenon 35kai sou autēs tēn psuchēn dieleusetai romphaia opōs an apokaluphthōsin ek pollōn kardiōn dialogismoi

36kai ēn anna prophētis thugatēr phanouēl ek phulēs asēr autē probebēkuia en ēmerais pollais zēsasa meta andros etē epta apo tēs parthenias autēs 37kai autē chēra eōs etōn ogdoēkonta tessarōn ē ouk aphistato tou ierou nēsteiais kai deēsesin latreuousa nukta kai ēmeran 38kai autē tē ōra epistasa anthōmologeito tō theō kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrōsin ierousalēm

39kai ōs etelesan panta ta kata ton nomon kuriou epestrepsan eis tēn galilaian eis polin eautōn nazareth 40to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto plēroumenon sophia kai charis theou ēn ep auto

41kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalēm tē eortē tou pascha 42kai ote egeneto etōn dōdeka anabainontōn autōn kata to ethos tēs eortēs 43kai teleiōsantōn tas ēmeras en tō upostrephein autous upemeinen iēsous o pais en ierousalēm kai ouk egnōsan oi goneis autou 44nomisantes de auton einai en tē sunodia ēlthon ēmeras odon kai anezētoun auton en tois sungeneusin kai tois gnōstois 45kai mē eurontes upestrepsan eis ierousalēm anazētountes auton 46kai egeneto meta ēmeras treis euron auton en tō ierō kathezomenon en mesō tōn didaskalōn kai akouonta autōn kai eperōtōnta autous 47existanto de pantes oi akouontes autou epi tē sunesei kai tais apokrisesin autou 48kai idontes auton exeplagēsan kai eipen pros auton ē mētēr autou teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kai egō odunōmenoi zētoumen se 49kai eipen pros autous ti oti ezēteite me ouk ēdeite oti en tois tou patros mou dei einai me 50kai autoi ou sunēkan to rēma o elalēsen autois 51kai katebē met autōn kai ēlthen eis nazareth kai ēn upotassomenos autois kai ē mētēr autou dietērei panta ta rēmata en tē kardia autēs

52kai iēsous proekopten tē sophia kai ēlikia kai chariti para theō kai anthrōpois

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 1
Top of Page
Top of Page