2 Corinthians 5
Uma New Testament
1Woto-ta hi dunia' toi hewa tomi to tapo'ohai' hampai' -wadi. Pai' ta'inca moto, ane tomi-ta toi rakero (batua-na, ane mate-ta), Alata'ala mporodo-taka hameha' tomi hi suruga, to uma rababehi manusia' pai' to tida duu' kahae-hae-na (batua-na, woto-ta to bo'u). 2Bula-ta tuwu' -pidi hi dunia' toi, ntodohaka-ta pai' mpokahina-ta woto-ta to bo'u hi suruga. 3Kakono-na, uma-ta dota mate pai' mpalahii woto-ta toi-e. Konoa-ta bona tasampei woto-ta toi hante woto-ta to bo'u toe mpai'. 4Apa' bula-ta tuwu' -pidi hi dunia' toi, ntodohaka-ta apa' motomo kinolo-ta. Aga neo' ta'uli' wae, doko' mate-ta bona mpalahii woto-ta toi. Konoa-tale, bona neo' -ta mate, tapi' bona woto-ta toi kaliliu tesampei hante woto to tuwu' duu' kahae-hae-na. 5Alata'ala moto-mi to mporodo-taka hawe'ea toe, pai' nawai' -ta Inoha' Tomoroli' hewa tanda kanawai' -ta wo'o mpai' woto to bo'u hi suruga.

6Toe-mi pai' moroho oa' nono-kai. Ta'inca moto, woto-ta toi hewa tomi to tapo'ohai' hi dunia' toi. Jadi', bula-ta tuwu' -pidi hi dunia' toi, molaa-ta ngkai Pue', 7apa' bula-ta tuwu' hi dunia' toi-pidi, tatuku' -i Pue' ngkai pepangala' -ta, uma-hawo ngkai katahilo-na. 8Jadi', moroho oa' nono-ta. Nau' ba mate mpu'u-ta, taporasi' lau-mi apa' ane mogaa' -ta ngkai woto-ta toi, dohe Pue' -tamo. 9Uma ta'incai ba narata-ta mpai' Pue' bula-ta tuwu' -pidi ba mpolia' mate-tamo. Aga nau' ba beiwa, tahuduwukui oa' mpobabehi napa to mpakagoe' nono-na. 10Apa' bate rata mpai' tempo-na, kita' omea kana mponyanyo Kristus bona nawile pobago-ta, pai' butu dua-ta mporata hiwili pobago-ta to tababehi bula-ta hi dunia' toi-pidi, ba lompe' ba dada'a-di.

11Jadi', koro' -makai mpobabehi napa-napa to uma napokonoi Pue', apa' ki'inca kanawile-ta omea mpai'. Toe pai' kihuduwukui mpokeni tauna mepangala' hi Pue' Yesus. Alata'ala mpo'inca ihi' nono-kai. Pai' kusarumaka ompi', uma-pi ria-koi to morara' nono-ni hi kai', kusarumaka bona koi' omea mpai' mpo'inca ihi' nono-kai. 12Neo' ni'uli' wae, mpo'une' woto-kai wo'o-mi toi-e. Patuju-kai toi, mpopo'incai-koi napa to lompe' to ma'ala ni'une' -kakai, bona ria ohea-ni mpotompoi' -ra to mposapuaka-kai. Apa' tauna to mposapuaka-kai tetura lou mpomolangko nono-ra sabana kapantea-ra pai' huraa-ra hi dunia' toi, tapi' ihi' nono-ra uma lompe'. 13Ria-ra to mpo'uli' wuli-kai. Ane wuli mpu'u-kai, toe kadoko' -kai mpotuku' Alata'ala hante nono-kai mpu'u. Aga ane monoto moto-di pekiri-kaie, toe bona mpotulungi-koi ompi'. 14Ahi' -na Kristus-le pai' hewa toe kehi-kaie. Apa' ki'uli' hewa toi: Kristus mate mposampei hawe'ea tauna, jadi' ma'ala-mi ta'uli', hewa mate omea-tamo. 15Apa' patuju-na Kristus mate mposampei hawe'ea tauna, bona kita' to tuwu' -pidi hi dunia' toi-e, uma-pi mpotuku' konoa-ta moto. Mpotuku' konoa-na Kristus-tamo, apa' Hi'a-mi to mate pai' tuwu' nculii' mposampei-ta.

16Jadi', toe pai' uma-pakai mpelence tauna ntuku' napa to kahiloa hi mali-na-wadi. Owi ki'uli' Kristus manusia' biasa-i-wadi, aga tempo toi uma-pi hewa toe pekiri-kai. 17Jadi', ane tauna mosidai' hante Kristus, manusia' to bo'u-imi. Katuwu' -na to ri'ulu timpaliu-mi. Mporata-imi katuwua' to bo'u. 18Alata'ala moto to mpobago hawe'ea toe. Hante petauntongoi' -na Kristus, Alata'ala mpopohintuwu' -tamo hante Hi'a, pai' nawai' -ta pobago mpoparata kareba toe hi tau ntani' -na, bona hira' wo'o hintuwu' hante Alata'ala. 19Toi-mi kareba to kiparata: napa to nababehi Kristus napo'ohea Alata'ala mpopohintuwu' manusia' hante Hi'a, duu' -na uma-pi napoinono sala' -ra. Pai' nawai' -kakai kai' -mi pobago mpokeni Lolita-na hi tau ntani' -na, bona hintuwu' -ra hante Alata'ala.

20Kai' toi-mi napowiwi napowiti' Kristus. Mololita-kai, hewa Alata'ala moto-mi to mpololitai-koi. Jadi', hi rala hanga' Kristus kiperapi' bona hintuwu' -mokoi hante Alata'ala. 21Kristus, uma-i mojeko'. Tapi' Alata'ala mpopokoloi-i jeko' -ta, napohewa tauna to mojeko' -i bona Hi'a to mposampei-ta. Alata'ala mpobabehi toe bona kita' to mosidai' hante Kristus ma'ala napohewa tauna to monoa' hi poncilo-na.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Corinthians 4
Top of Page
Top of Page