KATA LOUKAN 10
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomēkonta [duo] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou ēmellen autos erchesthai 2elegen de pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ergatas ekbalē eis ton therismon autou 3upagete idou apostellō umas ōs arnas en mesō lukōn 4mē bastazete ballantion mē pēran mē upodēmata kai mēdena kata tēn odon aspasēsthe 5eis ēn d an eiselthēte oikian prōton legete eirēnē tō oikō toutō 6kai ean ekei ē uios eirēnēs epanapaēsetai ep auton ē eirēnē umōn ei de mē ge eph umas anakampsei 7en autē de tē oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autōn axios gar o ergatēs tou misthou autou mē metabainete ex oikias eis oikian 8kai eis ēn an polin eiserchēsthe kai dechōntai umas esthiete ta paratithemena umin 9kai therapeuete tous en autē astheneis kai legete autois ēngiken eph umas ē basileia tou theou 10eis ēn d an polin eiselthēte kai mē dechōntai umas exelthontes eis tas plateias autēs eipate 11kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn eis tous podas apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken ē basileia tou theou 12legō umin oti sodomois en tē ēmera ekeinē anektoteron estai ē tē polei ekeinē

13ouai soi chorazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan 14plēn turō kai sidōni anektoteron estai en tē krisei ē umin 15kai su kapharnaoum mē eōs ouranou upsōthēsē eōs tou adou katabēsē

16o akouōn umōn emou akouei kai o athetōn umas eme athetei o de eme athetōn athetei ton aposteilanta me

17upestrepsan de oi ebdomēkonta [duo] meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai ēmin en tō onomati sou 18eipen de autois etheōroun ton satanan ōs astrapēn ek tou ouranou pesonta 19idou dedōka umin tēn exousian tou patein epanō opheōn kai skorpiōn kai epi pasan tēn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mē {WH: adikēsei } {UBS4: adikēsē } 20plēn en toutō mē chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de oti ta onomata umōn engegraptai en tois ouranois

21en autē tē ōra ēgalliasato {UBS4: [en] } tō pneumati tō agiō kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tēs gēs oti apekrupsas tauta apo sophōn kai sunetōn kai apekalupsas auta nēpiois nai o patēr oti outōs eudokia egeneto emprosthen sou 22panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

23kai strapheis pros tous mathētas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete 24legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

25kai idou nomikos tis anestē ekpeirazōn auton legōn didaskale ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō 26o de eipen pros auton en tō nomō ti gegraptai pōs anaginōskeis 27o de apokritheis eipen agapēseis kurion ton theon sou ex olēs {UBS4: [tēs] } kardias sou kai en olē tē psuchē sou kai en olē tē ischui sou kai en olē tē dianoia sou kai ton plēsion sou ōs seauton 28eipen de autō orthōs apekrithēs touto poiei kai zēsē 29o de thelōn dikaiōsai eauton eipen pros ton iēsoun kai tis estin mou plēsion

30upolabōn o iēsous eipen anthrōpos tis katebainen apo ierousalēm eis ierichō kai lēstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plēgas epithentes apēlthon aphentes ēmithanē 31kata sunkurian de iereus tis katebainen {WH: [en] } {UBS4: en } tē odō ekeinē kai idōn auton antiparēlthen 32omoiōs de kai leuitēs {UBS4: [genomenos] } kata ton topon elthōn kai idōn antiparēlthen 33samaritēs de tis odeuōn ēlthen kat auton kai idōn esplanchnisthē 34kai proselthōn katedēsen ta traumata autou epicheōn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktēnos ēgagen auton eis pandocheion kai epemelēthē autou 35kai epi tēn aurion ekbalōn {WH: duo dēnaria edōken } {UBS4: edōken duo dēnaria } tō pandochei kai eipen epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi 36tis toutōn tōn triōn plēsion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous lēstas 37o de eipen o poiēsas to eleos met autou eipen de autō {WH: [o] } {UBS4: o } iēsous poreuou kai su poiei omoiōs

38en de tō poreuesthai autous autos eisēlthen eis kōmēn tina gunē de tis onomati martha upedexato auton {WH: eis tēn oikian } 39kai tēde ēn adelphē kaloumenē mariam [ē] kai parakathestheisa pros tous podas tou kuriou ēkouen ton logon autou 40ē de martha periespato peri pollēn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti ē adelphē mou monēn me {WH: kateleipen diakonein eipon } {UBS4: katelipen diakonein eipe } oun autē ina moi sunantilabētai 41apokritheis de eipen autē o kurios martha martha merimnas kai thorubazē peri polla 42 {WH: oligōn de estin chreia ē enos } {UBS4: enos de estin chreia } mariam gar tēn agathēn merida exelexato ētis ouk aphairethēsetai autēs

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Luke 9
Top of Page
Top of Page