KATA LOUKAN 10
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1meta de tauta anedeixen o kurios kai eterous ebdomēkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai 2elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekballē ergatas eis ton therismon autou 3upagete idou egō apostellō umas ōs arnas en mesō lukōn 4mē bastazete balantion mē pēran mēde upodēmata kai mēdena kata tēn odon aspasēsthe 5eis ēn d an oikian eiserchēsthe prōton legete eirēnē tō oikō toutō 6kai ean men ē ekei o uios eirēnēs epanapausetai ep auton ē eirēnē umōn ei de mēge eph umas anakampsei 7en autē de tē oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autōn axios gar o ergatēs tou misthou autou estin mē metabainete ex oikias eis oikian 8kai eis ēn d an polin eiserchēsthe kai dechōntai umas esthiete ta paratithemena umin 9kai therapeuete tous en autē astheneis kai legete autois ēngiken eph umas ē basileia tou theou 10eis ēn d an polin eiserchēsthe kai mē dechōntai umas exelthontes eis tas plateias autēs eipate 11kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph umas ē basileia tou theou 12legō de umin oti sodomois en tē ēmera ekeinē anektoteron estai ē tē polei ekeinē

13ouai soi chōrazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan 14plēn turō kai sidōni anektoteron estai en tē krisei ē umin 15kai su kapernaoum ē eōs tou ouranou upsōtheisa eōs adou katabibasthēsē

16o akouōn umōn emou akouei kai o athetōn umas eme athetei o de eme athetōn athetei ton aposteilanta me

17upestrepsan de oi ebdomēkonta meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai ēmin en tō onomati sou 18eipen de autois etheōroun ton satanan ōs astrapēn ek tou ouranou pesonta 19idou didōmi umin tēn exousian tou patein epanō opheōn kai skorpiōn kai epi pasan tēn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mē adikēsei 20plēn en toutō mē chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de mallon oti ta onomata umōn egraphē en tois ouranois

21en autē tē ōra ēgalliasato tō pneumati o iēsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tēs gēs oti apekrupsas tauta apo sophōn kai sunetōn kai apekalupsas auta nēpiois nai o patēr oti outōs egeneto eudokia emprosthen sou 22panta paredothē moi upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

23kai strapheis pros tous mathētas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete 24legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

25kai idou nomikos tis anestē ekpeirazōn auton kai legōn didaskale ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō 26o de eipen pros auton en tō nomō ti gegraptai pōs anaginōskeis 27o de apokritheis eipen agapēseis kurion ton theon sou ex olēs tēs kardias sou kai ex olēs tēs psuchēs sou kai ex olēs tēs ischuos sou kai ex olēs tēs dianoias sou kai ton plēsion sou ōs seauton 28eipen de autō orthōs apekrithēs touto poiei kai zēsē 29o de thelōn dikaioun eauton eipen pros ton iēsoun kai tis estin mou plēsion

30upolabōn de o iēsous eipen anthrōpos tis katebainen apo ierousalēm eis ierichō kai lēstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plēgas epithentes apēlthon aphentes ēmithanē tunchanonta 31kata sunkurian de iereus tis katebainen en tē odō ekeinē kai idōn auton antiparēlthen 32omoiōs de kai leuitēs genomenos kata ton topon elthōn kai idōn antiparēlthen 33samareitēs de tis odeuōn ēlthen kat auton kai idōn auton esplanchnisthē 34kai proselthōn katedēsen ta traumata autou epicheōn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktēnos ēgagen auton eis pandocheion kai epemelēthē autou 35kai epi tēn aurion exelthōn ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen autō epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi 36tis oun toutōn tōn triōn dokei soi plēsion gegonenai tou empesontos eis tous lēstas 37o de eipen o poiēsas to eleos met autou eipen oun autō o iēsous poreuou kai su poiei omoiōs

38egeneto de en tō poreuesthai autous kai autos eisēlthen eis kōmēn tina gunē de tis onomati martha upedexato auton eis ton oikon autēs 39kai tēde ēn adelphē kaloumenē maria ē kai parakathisasa para tous podas tou iēsou ēkouen ton logon autou 40ē de martha periespato peri pollēn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti ē adelphē mou monēn me katelipen diakonein eipe oun autē ina moi sunantilabētai 41apokritheis de eipen autē o iēsous martha martha merimnas kai turbazē peri polla 42enos de estin chreia maria de tēn agathēn merida exelexato ētis ouk aphairethēsetai ap autēs

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 9
Top of Page
Top of Page