KATA LOUKAN 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1epeidēper polloi epecheirēsan anataxasthai diēgēsin peri tōn peplērophorēmenōn en ēmin pragmatōn 2kathōs paredosan ēmin oi ap archēs autoptai kai upēretai genomenoi tou logou 3edoxen kamoi parēkolouthēkoti anōthen pasin akribōs kathexēs soi grapsai kratiste theophile 4ina epignōs peri ōn katēchēthēs logōn tēn asphaleian

5egeneto en tais ēmerais ērōdou tou basileōs tēs ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephēmerias abia kai ē gunē autou ek tōn thugaterōn aarōn kai to onoma autēs elisabet 6ēsan de dikaioi amphoteroi enōpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiōmasin tou kuriou amemptoi 7kai ouk ēn autois teknon kathoti ē elisabet ēn steira kai amphoteroi probebēkotes en tais ēmerais autōn ēsan

8egeneto de en tō ierateuein auton en tē taxei tēs ephēmerias autou enanti tou theou 9kata to ethos tēs ierateias elachen tou thumiasai eiselthōn eis ton naon tou kuriou 10kai pan to plēthos tou laou ēn proseuchomenon exō tē ōra tou thumiamatos 11ōphthē de autō angelos kuriou estōs ek dexiōn tou thusiastēriou tou thumiamatos 12kai etarachthē zacharias idōn kai phobos epepesen ep auton 13eipen de pros auton o angelos mē phobou zacharia dioti eisēkousthē ē deēsis sou kai ē gunē sou elisabet gennēsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iōannēn 14kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tē gennēsei autou charēsontai 15estai gar megas enōpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mē piē kai pneumatos agiou plēsthēsetai eti ek koilias mētros autou 16kai pollous tōn uiōn israēl epistrepsei epi kurion ton theon autōn 17kai autos proeleusetai enōpion autou en pneumati kai dunamei ēliou epistrepsai kardias paterōn epi tekna kai apeitheis en phronēsei dikaiōn etoimasai kuriō laon kateskeuasmenon

18kai eipen zacharias pros ton angelon kata ti gnōsomai touto egō gar eimi presbutēs kai ē gunē mou probebēkuia en tais ēmerais autēs 19kai apokritheis o angelos eipen autō egō eimi gabriēl o parestēkōs enōpion tou theou kai apestalēn lalēsai pros se kai euangelisasthai soi tauta 20kai idou esē siōpōn kai mē dunamenos lalēsai achri ēs ēmeras genētai tauta anth ōn ouk episteusas tois logois mou oitines plērōthēsontai eis ton kairon autōn

21kai ēn o laos prosdokōn ton zacharian kai ethaumazon en tō chronizein auton en tō naō 22exelthōn de ouk ēdunato lalēsai autois kai epegnōsan oti optasian eōraken en tō naō kai autos ēn dianeuōn autois kai diemenen kōphos 23kai egeneto ōs eplēsthēsan ai ēmerai tēs leitourgias autou apēlthen eis ton oikon autou

24meta de tautas tas ēmeras sunelaben elisabet ē gunē autou kai periekruben eautēn mēnas pente legousa 25oti outōs moi pepoiēken o kurios en ēmerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthrōpois

26en de tō mēni tō ektō apestalē o angelos gabriēl upo tou theou eis polin tēs galilaias ē onoma nazareth 27pros parthenon memnēsteumenēn andri ō onoma iōsēph ex oikou dabid kai to onoma tēs parthenou mariam 28kai eiselthōn o angelos pros autēn eipen chaire kecharitōmenē o kurios meta sou eulogēmenē su en gunaixin 29ē de idousa dietarachthē epi tō logō autou kai dielogizeto potapos eiē o aspasmos outos 30kai eipen o angelos autē mē phobou mariam eures gar charin para tō theō 31kai idou sullēpsē en gastri kai texē uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun 32outos estai megas kai uios upsistou klēthēsetai kai dōsei autō kurios o theos ton thronon dabid tou patros autou 33kai basileusei epi ton oikon iakōb eis tous aiōnas kai tēs basileias autou ouk estai telos 34eipen de mariam pros ton angelon pōs estai touto epei andra ou ginōskō 35kai apokritheis o angelos eipen autē pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennōmenon ek sou agion klēthēsetai uios theou 36kai idou elisabet ē sungenēs sou kai autē suneilēphuia uion en gēra autēs kai outos mēn ektos estin autē tē kaloumenē steira 37oti ouk adunatēsei para tō theō pan rēma 38eipen de mariam idou ē doulē kuriou genoito moi kata to rēma sou kai apēlthen ap autēs o angelos

39anastasa de mariam en tais ēmerais tautais eporeuthē eis tēn oreinēn meta spoudēs eis polin iouda 40kai eisēlthen eis ton oikon zachariou kai ēspasato tēn elisabet 41kai egeneto ōs ēkousen ē elisabet ton aspasmon tēs marias eskirtēsen to brephos en tē koilia autēs kai eplēsthē pneumatos agiou ē elisabet 42kai anephōnēsen phōnē megalē kai eipen eulogēmenē su en gunaixin kai eulogēmenos o karpos tēs koilias sou 43kai pothen moi touto ina elthē ē mētēr tou kuriou mou pros me 44idou gar ōs egeneto ē phōnē tou aspasmou sou eis ta ōta mou eskirtēsen en agalliasei to brephos en tē koilia mou 45kai makaria ē pisteusasa oti estai teleiōsis tois lelalēmenois autē para kuriou

46kai eipen mariam megalunei ē psuchē mou ton kurion

47kai ēgalliasen to pneuma mou epi tō theō tō sōtēri mou

48oti epeblepsen epi tēn tapeinōsin tēs doulēs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

49oti epoiēsen moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou

50kai to eleos autou eis geneas geneōn tois phoboumenois auton

51epoiēsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperēphanous dianoia kardias autōn

52katheilen dunastas apo thronōn kai upsōsen tapeinous

53peinōntas eneplēsen agathōn kai ploutountas exapesteilen kenous

54antelabeto israēl paidos autou mnēsthēnai eleous

55kathōs elalēsen pros tous pateras ēmōn tō abraam kai tō spermati autou eis ton aiōna

56emeinen de mariam sun autē ōsei mēnas treis kai upestrepsen eis ton oikon autēs

57tē de elisabet eplēsthē o chronos tou tekein autēn kai egennēsen uion 58kai ēkousan oi perioikoi kai oi sungeneis autēs oti emegalunen kurios to eleos autou met autēs kai sunechairon autē

59kai egeneto en tē ogdoē ēmera ēlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tō onomati tou patros autou zacharian 60kai apokritheisa ē mētēr autou eipen ouchi alla klēthēsetai iōannēs 61kai eipon pros autēn oti oudeis estin en tē sungeneia sou os kaleitai tō onomati toutō 62eneneuon de tō patri autou to ti an theloi kaleisthai auton 63kai aitēsas pinakidion egrapsen legōn iōannēs estin to onoma autou kai ethaumasan pantes 64aneōchthē de to stoma autou parachrēma kai ē glōssa autou kai elalei eulogōn ton theon 65kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olē tē oreinē tēs ioudaias dielaleito panta ta rēmata tauta 66kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou

67kai zacharias o patēr autou eplēsthē pneumatos agiou kai proephēteusen legōn

68eulogētos kurios o theos tou israēl oti epeskepsato kai epoiēsen lutrōsin tō laō autou

69kai ēgeiren keras sōtērias ēmin en tō oikō dabid tou paidos autou

70kathōs elalēsen dia stomatos tōn agiōn tōn ap aiōnos prophētōn autou

71sōtērian ex echthrōn ēmōn kai ek cheiros pantōn tōn misountōn ēmas

72poiēsai eleos meta tōn paterōn ēmōn kai mnēsthēnai diathēkēs agias autou

73orkon on ōmosen pros abraam ton patera ēmōn

74tou dounai ēmin aphobōs ek cheiros tōn echthrōn ēmōn rusthentas latreuein autō

75en osiotēti kai dikaiosunē enōpion autou pasas tas ēmeras tēs zōēs ēmōn

76kai su paidion prophētēs upsistou klēthēsē proporeusē gar pro prosōpou kuriou etoimasai odous autou

77tou dounai gnōsin sōtērias tō laō autou en aphesei amartiōn autōn

78dia splanchna eleous theou ēmōn en ois epeskepsato ēmas anatolē ex upsous

79epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathēmenois tou kateuthunai tous podas ēmōn eis odon eirēnēs

80to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto pneumati kai ēn en tais erēmois eōs ēmeras anadeixeōs autou pros ton israēl

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Mark 16
Top of Page
Top of Page