PROS ROMAIOUS 16
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1sunistēmi de umin phoibēn tēn adelphēn ēmōn ousan diakonon tēs ekklēsias tēs en kenchreais 2ina autēn prosdexēsthe en kuriō axiōs tōn agiōn kai parastēte autē en ō an umōn chrēzē pragmati kai gar autē prostatis pollōn egenēthē kai autou emou

3aspasasthe priskillan kai akulan tous sunergous mou en christō iēsou 4oitines uper tēs psuchēs mou ton eautōn trachēlon upethēkan ois ouk egō monos eucharistō alla kai pasai ai ekklēsiai tōn ethnōn 5kai tēn kat oikon autōn ekklēsian aspasasthe epaineton ton agapēton mou os estin aparchē tēs achaias eis christon 6aspasasthe mariam ētis polla ekopiasen eis ēmas 7aspasasthe andronikon kai iounian tous sungeneis mou kai sunaichmalōtous mou oitines eisin episēmoi en tois apostolois oi kai pro emou gegonasin en christō 8aspasasthe amplian ton agapēton mou en kuriō 9aspasasthe ourbanon ton sunergon ēmōn en christō kai stachun ton agapēton mou 10aspasasthe apellēn ton dokimon en christō aspasasthe tous ek tōn aristoboulou 11aspasasthe ērodiōna ton sungenē mou aspasasthe tous ek tōn narkissou tous ontas en kuriō 12aspasasthe truphainan kai truphōsan tas kopiōsas en kuriō aspasasthe persida tēn agapētēn ētis polla ekopiasen en kuriō 13aspasasthe rouphon ton eklekton en kuriō kai tēn mētera autou kai emou 14aspasasthe asunkriton phlegonta erman patroban ermēn kai tous sun autois adelphous 15aspasasthe philologon kai ioulian nērea kai tēn adelphēn autou kai olumpan kai tous sun autois pantas agious 16aspasasthe allēlous en philēmati agiō aspazontai umas ai ekklēsiai tou christou

17parakalō de umas adelphoi skopein tous tas dichostasias kai ta skandala para tēn didachēn ēn umeis emathete poiountas kai ekklinate ap autōn 18oi gar toioutoi tō kuriō ēmōn iēsou christō ou douleuousin alla tē eautōn koilia kai dia tēs chrēstologias kai eulogias exapatōsin tas kardias tōn akakōn 19ē gar umōn upakoē eis pantas aphiketo chairō oun to eph umin thelō de umas sophous men einai eis to agathon akeraious de eis to kakon 20o de theos tēs eirēnēs suntripsei ton satanan upo tous podas umōn en tachei ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meth umōn

21aspazontai umas timotheos o sunergos mou kai loukios kai iasōn kai sōsipatros oi sungeneis mou

22aspazomai umas egō tertios o grapsas tēn epistolēn en kuriō

23aspazetai umas gaios o xenos mou kai tēs ekklēsias olēs aspazetai umas erastos o oikonomos tēs poleōs kai kouartos o adelphos ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn umōn amēn

25tō de dunamenō umas stērixai kata to euangelion mou kai to kērugma iēsou christou kata apokalupsin mustēriou chronois aiōniois sesigēmenou 26phanerōthentos de nun dia te graphōn prophētikōn kat epitagēn tou aiōniou theou eis upakoēn pisteōs eis panta ta ethnē gnōristhentos 27monō sophō theō dia iēsou christou ō ē doxa eis tous aiōnas amēn [pros rōmaious egraphē apo korinthou dia phoibēs tēs diakonou tēs en kenchreais ekklēsias]

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 15
Top of Page
Top of Page