PROS ROMAIOUS 15
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1opheilomen de ēmeis oi dunatoi ta asthenēmata tōn adunatōn bastazein kai mē eautois areskein 2ekastos gar ēmōn tō plēsion aresketō eis to agathon pros oikodomēn 3kai gar o christos ouch eautō ēresen alla kathōs gegraptai oi oneidismoi tōn oneidizontōn se epepeson ep eme 4osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian proegraphē ina dia tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen 5o de theos tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs dōē umin to auto phronein en allēlois kata christon iēsoun 6ina omothumadon en eni stomati doxazēte ton theon kai patera tou kuriou ēmōn iēsou christou

7dio proslambanesthe allēlous kathōs kai o christos proselabeto ēmas eis doxan theou

8legō de iēsoun christon diakonon gegenēsthai peritomēs uper alētheias theou eis to bebaiōsai tas epangelias tōn paterōn

9ta de ethnē uper eleous doxasai ton theon kathōs gegraptai dia touto exomologēsomai soi en ethnesin kai tō onomati sou psalō

10kai palin legei euphranthēte ethnē meta tou laou autou

11kai palin aineite ton kurion panta ta ethnē kai epainesate auton pantes oi laoi

12kai palin ēsaias legei estai ē riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnōn ep autō ethnē elpiousin

13o de theos tēs elpidos plērōsai umas pasēs charas kai eirēnēs en tō pisteuein eis to perisseuein umas en tē elpidi en dunamei pneumatos agiou

14pepeismai de adelphoi mou kai autos egō peri umōn oti kai autoi mestoi este agathōsunēs peplērōmenoi pasēs gnōseōs dunamenoi kai allēlous nouthetein 15tolmēroteron de egrapsa umin adelphoi apo merous ōs epanamimnēskōn umas dia tēn charin tēn dotheisan moi upo tou theou 16eis to einai me leitourgon iēsou christou eis ta ethnē ierourgounta to euangelion tou theou ina genētai ē prosphora tōn ethnōn euprosdektos ēgiasmenē en pneumati agiō 17echō oun kauchēsin en christō iēsou ta pros theon 18ou gar tolmēsō lalein ti ōn ou kateirgasato christos di emou eis upakoēn ethnōn logō kai ergō 19en dunamei sēmeiōn kai teratōn en dunamei pneumatos theou ōste me apo ierousalēm kai kuklō mechri tou illurikou peplērōkenai to euangelion tou christou 20outōs de philotimoumenon euangelizesthai ouch opou ōnomasthē christos ina mē ep allotrion themelion oikodomō

21alla kathōs gegraptai ois ouk anēngelē peri autou opsontai kai oi ouk akēkoasin sunēsousin

22dio kai enekoptomēn ta polla tou elthein pros umas

23nuni de mēketi topon echōn en tois klimasin toutois epipothian de echōn tou elthein pros umas apo pollōn etōn 24ōs ean poreuōmai eis tēn spanian eleusomai pros umas elpizō gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph umōn propemphthēnai ekei ean umōn prōton apo merous emplēsthō 25nuni de poreuomai eis ierousalēm diakonōn tois agiois 26eudokēsan gar makedonia kai achaia koinōnian tina poiēsasthai eis tous ptōchous tōn agiōn tōn en ierousalēm 27eudokēsan gar kai opheiletai autōn eisin ei gar tois pneumatikois autōn ekoinōnēsan ta ethnē opheilousin kai en tois sarkikois leitourgēsai autois 28touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umōn eis tēn spanian 29oida de oti erchomenos pros umas en plērōmati eulogias tou euangeliou tou christou eleusomai

30parakalō de umas adelphoi dia tou kuriou ēmōn iēsou christou kai dia tēs agapēs tou pneumatos sunagōnisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon 31ina rusthō apo tōn apeithountōn en tē ioudaia kai ina ē diakonia mou ē eis ierousalēm euprosdektos genētai tois agiois 32ina en chara elthō pros umas dia thelēmatos theou kai sunanapausōmai umin 33o de theos tēs eirēnēs meta pantōn umōn amēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 14
Top of Page
Top of Page