KATA LOUKAN 7
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1epei de eplērōsen panta ta rēmata autou eis tas akoas tou laou eisēlthen eis kapernaoum

2ekatontarchou de tinos doulos kakōs echōn ēmellen teleutan os ēn autō entimos 3akousas de peri tou iēsou apesteilen pros auton presbuterous tōn ioudaiōn erōtōn auton opōs elthōn diasōsē ton doulon autou 4oi de paragenomenoi pros ton iēsoun parekaloun auton spoudaiōs legontes oti axios estin ō parexei touto 5agapa gar to ethnos ēmōn kai tēn sunagōgēn autos ōkodomēsen ēmin 6o de iēsous eporeueto sun autois ēdē de autou ou makran apechontos apo tēs oikias epempsen pros auton o ekatontarchos philous legōn autō kurie mē skullou ou gar eimi ikanos ina upo tēn stegēn mou eiselthēs 7dio oude emauton ēxiōsa pros se elthein alla eipe logō kai iathēsetai o pais mou 8kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei 9akousas de tauta o iēsous ethaumasen auton kai strapheis tō akolouthounti autō ochlō eipen legō umin oude en tō israēl tosautēn pistin euron 10kai upostrepsantes oi pemphthentes eis ton oikon euron ton asthenounta doulon ugiainonta

11kai egeneto en tē exēs eporeueto eis polin kaloumenēn nain kai suneporeuonto autō oi mathētai autou ikanoi kai ochlos polus 12ōs de ēngisen tē pulē tēs poleōs kai idou exekomizeto tethnēkōs uios monogenēs tē mētri autou kai autē ēn chēra kai ochlos tēs poleōs ikanos sun autē 13kai idōn autēn o kurios esplanchnisthē ep autē kai eipen autē mē klaie 14kai proselthōn ēpsato tēs sorou oi de bastazontes estēsan kai eipen neaniske soi legō egerthēti 15kai anekathisen o nekros kai ērxato lalein kai edōken auton tē mētri autou 16elaben de phobos apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophētēs megas egēgertai en ēmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou 17kai exēlthen o logos outos en olē tē ioudaia peri autou kai en pasē tē perichōrō

18kai apēngeilan iōannē oi mathētai autou peri pantōn toutōn 19kai proskalesamenos duo tinas tōn mathētōn autou o iōannēs epempsen pros ton iēsoun legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen 20paragenomenoi de pros auton oi andres eipon iōannēs o baptistēs apestalken ēmas pros se legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen 21en autē de tē ōra etherapeusen pollous apo nosōn kai mastigōn kai pneumatōn ponērōn kai tuphlois pollois echarisato to blepein 22kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai 23kai makarios estin os ean mē skandalisthē en emoi

24apelthontōn de tōn angelōn iōannou ērxato legein pros tous ochlous peri iōannou ti exelēluthate eis tēn erēmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon 25alla ti exelēluthate idein anthrōpon en malakois imatiois ēmphiesmenon idou oi en imatismō endoxō kai truphē uparchontes en tois basileiois eisin 26alla ti exelēluthate idein prophētēn nai legō umin kai perissoteron prophētou

27outos estin peri ou gegraptai idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

28legō gar umin meizōn en gennētois gunaikōn prophētēs iōannou tou baptistou oudeis estin o de mikroteros en tē basileia tou theou meizōn autou estin 29kai pas o laos akousas kai oi telōnai edikaiōsan ton theon baptisthentes to baptisma iōannou 30oi de pharisaioi kai oi nomikoi tēn boulēn tou theou ēthetēsan eis eautous mē baptisthentes up autou

31eipen de o kurios tini oun omoiōsō tous anthrōpous tēs geneas tautēs kai tini eisin omoioi 32omoioi eisin paidiois tois en agora kathēmenois kai prosphōnousin allēlois kai legousin ēulēsamen umin kai ouk ōrchēsasthe ethrēnēsamen umin kai ouk eklausate 33elēluthen gar iōannēs o baptistēs mēte arton esthiōn mēte oinon pinōn kai legete daimonion echei 34elēluthen o uios tou anthrōpou esthiōn kai pinōn kai legete idou anthrōpos phagos kai oinopotēs telōnōn philos kai amartōlōn 35kai edikaiōthē ē sophia apo tōn teknōn autēs pantōn

36ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis tēn oikian tou pharisaiou aneklithē 37kai idou gunē en tē polei ētis ēn amartōlos epignousa oti anakeitai en tē oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou 38kai stasa para tous podas autou opisō klaiousa ērxato brechein tous podas autou tois dakrusin kai tais thrixin tēs kephalēs autēs exemassen kai katephilei tous podas autou kai ēleiphen tō murō 39idōn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautō legōn outos ei ēn prophētēs eginōsken an tis kai potapē ē gunē ētis aptetai autou oti amartōlos estin

40kai apokritheis o iēsous eipen pros auton simōn echō soi ti eipein o de phēsin didaskale eipe 41duo chreōpheiletai ēsan daneistē tini o eis ōpheilen dēnaria pentakosia o de eteros pentēkonta 42mē echontōn de autōn apodounai amphoterois echarisato tis oun autōn eipe pleion auton agapēsei 43apokritheis de o simōn eipen upolambanō oti ō to pleion echarisato o de eipen autō orthōs ekrinas 44kai strapheis pros tēn gunaika tō simōni ephē blepeis tautēn tēn gunaika eisēlthon sou eis tēn oikian udōr epi tous podas mou ouk edōkas autē de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tēs kephalēs autēs exemaxen 45philēma moi ouk edōkas autē de aph ēs eisēlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas 46elaiō tēn kephalēn mou ouk ēleipsas autē de murō ēleipsen mou tous podas 47ou charin legō soi apheōntai ai amartiai autēs ai pollai oti ēgapēsen polu ō de oligon aphietai oligon agapa 48eipen de autē apheōntai sou ai amartiai 49kai ērxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiēsin 50eipen de pros tēn gunaika ē pistis sou sesōken se poreuou eis eirēnēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 6
Top of Page
Top of Page