KATA LOUKAN 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1egeneto de en tais ēmerais ekeinais exēlthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tēn oikoumenēn 2autē ē apographē prōtē egeneto ēgemoneuontos tēs surias kurēniou 3kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tēn idian polin 4anebē de kai iōsēph apo tēs galilaias ek poleōs nazaret eis tēn ioudaian eis polin dabid ētis kaleitai bēthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dabid 5apograpsasthai sun mariam tē memnēsteumenē autō gunaiki ousē enkuō 6egeneto de en tō einai autous ekei eplēsthēsan ai ēmerai tou tekein autēn 7kai eteken ton uion autēs ton prōtotokon kai esparganōsen auton kai aneklinen auton en tē phatnē dioti ouk ēn autois topos en tō katalumati

8kai poimenes ēsan en tē chōra tē autē agraulountes kai phulassontes phulakas tēs nuktos epi tēn poimnēn autōn 9kai idou angelos kuriou epestē autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobēthēsan phobon megan 10kai eipen autois o angelos mē phobeisthe idou gar euangelizomai umin charan megalēn ētis estai panti tō laō 11oti etechthē umin sēmeron sōtēr os estin christos kurios en polei dabid 12kai touto umin to sēmeion eurēsete brephos esparganōmenon keimenon en tē phatnē 13kai exaiphnēs egeneto sun tō angelō plēthos stratias ouraniou ainountōn ton theon kai legontōn

14doxa en upsistois theō kai epi gēs eirēnē en anthrōpois eudokia

15kai egeneto ōs apēlthon ap autōn eis ton ouranon oi angeloi kai oi anthrōpoi oi poimenes eipon pros allēlous dielthōmen dē eōs bēthleem kai idōmen to rēma touto to gegonos o o kurios egnōrisen ēmin 16kai ēlthon speusantes kai aneuron tēn te mariam kai ton iōsēph kai to brephos keimenon en tē phatnē 17idontes de diegnōrisan peri tou rēmatos tou lalēthentos autois peri tou paidiou toutou 18kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tōn lalēthentōn upo tōn poimenōn pros autous 19ē de mariam panta sunetērei ta rēmata tauta sumballousa en tē kardia autēs 20kai epestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois ēkousan kai eidon kathōs elalēthē pros autous

21kai ote eplēsthēsan ēmerai oktō tou peritemein to paidion kai eklēthē to onoma autou iēsous to klēthen upo tou angelou pro tou sullēphthēnai auton en tē koilia

22kai ote eplēsthēsan ai ēmerai tou katharismou autōn kata ton nomon mōseōs anēgagon auton eis ierosoluma parastēsai tō kuriō 23kathōs gegraptai en nomō kuriou oti pan arsen dianoigon mētran agion tō kuriō klēthēsetai 24kai tou dounai thusian kata to eirēmenon en nomō kuriou zeugos trugonōn ē duo neossous peristerōn

25kai idou ēn anthrōpos en ierousalēm ō onoma sumeōn kai o anthrōpos outos dikaios kai eulabēs prosdechomenos paraklēsin tou israēl kai pneuma agion ēn ep auton 26kai ēn autō kechrēmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mē idein thanaton prin ē idē ton christon kuriou 27kai ēlthen en tō pneumati eis to ieron kai en tō eisagagein tous goneis to paidion iēsoun tou poiēsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou 28kai autos edexato auto eis tas ankalas autou kai eulogēsen ton theon kai eipen

29nun apolueis ton doulon sou despota kata to rēma sou en eirēnē

30oti eidon oi ophthalmoi mou to sōtērion sou

31o ētoimasas kata prosōpon pantōn tōn laōn

32phōs eis apokalupsin ethnōn kai doxan laou sou israēl

33kai ēn iōsēph kai ē mētēr autou thaumazontes epi tois laloumenois peri autou 34kai eulogēsen autous sumeōn kai eipen pros mariam tēn mētera autou idou outos keitai eis ptōsin kai anastasin pollōn en tō israēl kai eis sēmeion antilegomenon 35kai sou de autēs tēn psuchēn dieleusetai romphaia opōs an apokaluphthōsin ek pollōn kardiōn dialogismoi

36kai ēn anna prophētis thugatēr phanouēl ek phulēs asēr autē probebēkuia en ēmerais pollais zēsasa etē meta andros epta apo tēs parthenias autēs 37kai autē chēra ōs etōn ogdoēkontatessarōn ē ouk aphistato apo tou ierou nēsteiais kai deēsesin latreuousa nukta kai ēmeran 38kai autē autē tē ōra epistasa anthōmologeito tō kuriō kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrōsin en ierousalēm

39kai ōs etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestrepsan eis tēn galilaian eis tēn polin autōn nazaret 40to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto pneumati plēroumenon sophias kai charis theou ēn ep auto

41kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalēm tē eortē tou pascha 42kai ote egeneto etōn dōdeka anabantōn autōn eis ierosoluma kata to ethos tēs eortēs 43kai teleiōsantōn tas ēmeras en tō upostrephein autous upemeinen iēsous o pais en ierousalēm kai ouk egnō iōsēph kai ē mētēr autou 44nomisantes de auton en tē sunodia einai ēlthon ēmeras odon kai anezētoun auton en tois sungenesin kai en tois gnōstois 45kai mē eurontes auton upestrepsan eis ierousalēm zētountes auton 46kai egeneto meth ēmeras treis euron auton en tō ierō kathezomenon en mesō tōn didaskalōn kai akouonta autōn kai eperōtōnta autous 47existanto de pantes oi akouontes autou epi tē sunesei kai tais apokrisesin autou 48kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se 49kai eipen pros autous ti oti ezēteite me ouk ēdeite oti en tois tou patros mou dei einai me 50kai autoi ou sunēkan to rēma o elalēsen autois 51kai katebē met autōn kai ēlthen eis nazaret kai ēn upotassomenos autois kai ē mētēr autou dietērei panta ta rēmata tauta en tē kardia autēs

52kai iēsous proekopten sophia kai ēlikia kai chariti para theō kai anthrōpois

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 1
Top of Page
Top of Page