PROS KORINTHIOUS A΄ 15
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1gnōrizō de umin adelphoi to euangelion o euēngelisamēn umin o kai parelabete en ō kai estēkate 2di ou kai sōzesthe tini logō euēngelisamēn umin ei katechete ektos ei mē eikē episteusate

3paredōka gar umin en prōtois o kai parelabon oti christos apethanen uper tōn amartiōn ēmōn kata tas graphas 4kai oti etaphē kai oti egēgertai tē tritē ēmera kata tas graphas 5kai oti ōphthē kēpha eita tois dōdeka 6epeita ōphthē epanō pentakosiois adelphois ephapax ex ōn oi pleious menousin eōs arti tines de kai ekoimēthēsan 7epeita ōphthē iakōbō eita tois apostolois pasin 8eschaton de pantōn ōsperei tō ektrōmati ōphthē kamoi 9egō gar eimi o elachistos tōn apostolōn os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos dioti ediōxa tēn ekklēsian tou theou 10chariti de theou eimi o eimi kai ē charis autou ē eis eme ou kenē egenēthē alla perissoteron autōn pantōn ekopiasa ouk egō de all ē charis tou theou ē sun emoi 11eite oun egō eite ekeinoi outōs kērussomen kai outōs episteusate

12ei de christos kērussetai oti ek nekrōn egēgertai pōs legousin tines en umin oti anastasis nekrōn ouk estin 13ei de anastasis nekrōn ouk estin oude christos egēgertai 14ei de christos ouk egēgertai kenon ara to kērugma ēmōn kenē de kai ē pistis umōn 15euriskometha de kai pseudomartures tou theou oti emarturēsamen kata tou theou oti ēgeiren ton christon on ouk ēgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai 16ei gar nekroi ouk egeirontai oude christos egēgertai 17ei de christos ouk egēgertai mataia ē pistis umōn eti este en tais amartiais umōn 18ara kai oi koimēthentes en christō apōlonto 19ei en tē zōē tautē ēlpikotes esmen en christō monon eleeinoteroi pantōn anthrōpōn esmen

20nuni de christos egēgertai ek nekrōn aparchē tōn kekoimēmenōn egeneto 21epeidē gar di anthrōpou o thanatos kai di anthrōpou anastasis nekrōn 22ōsper gar en tō adam pantes apothnēskousin outōs kai en tō christō pantes zōopoiēthēsontai 23ekastos de en tō idiō tagmati aparchē christos epeita oi christou en tē parousia autou 24eita to telos otan paradō tēn basileian tō theō kai patri otan katargēsē pasan archēn kai pasan exousian kai dunamin 25dei gar auton basileuein achris ou an thē pantas tous echthrous upo tous podas autou 26eschatos echthros katargeitai o thanatos 27panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eipē oti panta upotetaktai dēlon oti ektos tou upotaxantos autō ta panta 28otan de upotagē autō ta panta tote kai autos o uios upotagēsetai tō upotaxanti autō ta panta ina ē o theos ta panta en pasin

29epei ti poiēsousin oi baptizomenoi uper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper tōn nekrōn 30ti kai ēmeis kinduneuomen pasan ōran 31kath ēmeran apothnēskō nē tēn ēmeteran kauchēsin ēn echō en christō iēsou tō kuriō ēmōn 32ei kata anthrōpon ethēriomachēsa en ephesō ti moi to ophelos ei nekroi ouk egeirontai phagōmen kai piōmen aurion gar apothnēskomen 33mē planasthe phtheirousin ēthē chrēsth omiliai kakai 34eknēpsate dikaiōs kai mē amartanete agnōsian gar theou tines echousin pros entropēn umin legō

35all erei tis pōs egeirontai oi nekroi poiō de sōmati erchontai 36aphron su o speireis ou zōopoieitai ean mē apothanē 37kai o speireis ou to sōma to genēsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou ē tinos tōn loipōn 38o de theos autō didōsin sōma kathōs ēthelēsen kai ekastō tōn spermatōn to idion sōma 39ou pasa sarx ē autē sarx alla allē men sarx anthrōpōn allē de sarx ktēnōn allē de ichthuōn allē de ptēnōn 40kai sōmata epourania kai sōmata epigeia all etera men ē tōn epouraniōn doxa etera de ē tōn epigeiōn 41allē doxa ēliou kai allē doxa selēnēs kai allē doxa asterōn astēr gar asteros diapherei en doxē

42outōs kai ē anastasis tōn nekrōn speiretai en phthora egeiretai en aphtharsia 43speiretai en atimia egeiretai en doxē speiretai en astheneia egeiretai en dunamei 44speiretai sōma psuchikon egeiretai sōma pneumatikon estin sōma psuchikon kai estin sōma pneumatikon 45outōs kai gegraptai egeneto o prōtos anthrōpos adam eis psuchēn zōsan o eschatos adam eis pneuma zōopoioun 46all ou prōton to pneumatikon alla to psuchikon epeita to pneumatikon 47o prōtos anthrōpos ek gēs choikos o deuteros anthrōpos o kurios ex ouranou 48oios o choikos toioutoi kai oi choikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi 49kai kathōs ephoresamen tēn eikona tou choikou phoresomen kai tēn eikona tou epouraniou

50touto de phēmi adelphoi oti sarx kai aima basileian theou klēronomēsai ou dunantai oude ē phthora tēn aphtharsian klēronomei 51idou mustērion umin legō pantes men ou koimēthēsometha pantes de allagēsometha 52en atomō en ripē ophthalmou en tē eschatē salpingi salpisei gar kai oi nekroi egerthēsontai aphthartoi kai ēmeis allagēsometha 53dei gar to phtharton touto endusasthai aphtharsian kai to thnēton touto endusasthai athanasian 54otan de to phtharton touto endusētai aphtharsian kai to thnēton touto endusētai athanasian tote genēsetai o logos o gegrammenos katepothē o thanatos eis nikos 55pou sou thanate to kentron pou sou adē to nikos 56to de kentron tou thanatou ē amartia ē de dunamis tēs amartias o nomos 57tō de theō charis tō didonti ēmin to nikos dia tou kuriou ēmōn iēsou christou

58ōste adelphoi mou agapētoi edraioi ginesthe ametakinētoi perisseuontes en tō ergō tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umōn ouk estin kenos en kuriō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 14
Top of Page
Top of Page