Psalm 89
Indonesian Terjemahan Lama

1Karangan Etan, orang Ezrahi.

2Bahwa aku akan memuji segala kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya; maka turun-temurun lidahku akan memaklumkan setia-Mu.

3Karena demikianlah kataku: Bahwa tetap selama-lamanya bangunan keridlaan-Mu, dan setia-Mu telah Kauteguhkan dalam langit; maka firman-Mu:

4Bahwa Aku telah mendirikan suatu perjanjian dengan orang pilihan-Ku; Aku telah berjanji dengan Daud hamba-Ku pakai sumpah setia;

5Aku akan menetapkan benihmu selama-lamanya, dan membangunkan takhta kerajaanmu turun-temurun. -- Selah.

6Sebab itu segala langit memuji akan ajaib-Mu, ya Tuhan! lagipun akan setia-Mu dalam perhimpunan orang yang suci.

7Karena siapakah dalam sorga dapat dibanding dengan Tuhan? dan siapakah dapat disamakan dengan Tuhan di antara segala anak orang yang berkuasa?

8Maka Allah amat diketakuti dalam majelis orang suci dan hebatlah adanya di atas segala yang berdiri kelilingnya.

9Ya Tuhan, Allah serwa sekalian alam! siapakah yang seperti Engkau, yang Mahakuasa, ya Tuhan! maka setia-Mu ada berkeliling Engkau.

10Engkau juga yang memerintahkan gelora laut; apabila ombaknya mengalun-alun, maka Engkau juga yang meneduhkannya.

11Maka Engkau sudah membinasakan Rahab seperti seorang yang telah luka, dan Engkau telah memecahkan segala musuh-Mu dengan lengan kodrat-Mu.

12Bahwa Engkaulah yang empunya langit, dan Engkaupun yang empunya bumi, maka Engkau yang telah mengalaskan dunia serta dengan sepenuh-penuh isinya.

13Adapun utara dan selatan itu Engkau juga yang telah mengadakan dia; maka Tabor dan Hermon bersorak-sorak akan nama-Mu.

14Pada-Mu adalah lengan yang berkuasa, dan tangan-Mu itu kuatlah adanya; tangan kanan-Mu itu tinggi.

15Bahwa adalat dan hukum itulah alas arasy-Mu adanya, maka kemurahan dan kebenaran itu mendahului hadirat-Mu.

16Berbahagialah segala umat yang mengetahui akan bunyi nafiri, ya Tuhan! mereka itu akan berjalan dalam terang yang dari hadirat-Mu.

17Pada sepanjang hari mereka itu bersukacita kelak akan nama-Mu dan mereka itu diangkat tinggi-tinggi oleh kebenaran-Mu.

18Karena Engkau juga kemuliaan kuatnya, dan oleh keridlaan-Mu tanduk kami akan ditinggikan.

19Karena dari pada pihak Tuhan adalah perisai kita, dan dari pada pihak kesucian orang Israel adalah Raja kita.

20Maka tatkala itu telah Engkau berfirman dalam khayal akan kekasih-Mu, firman-Mu: Bahwa Aku telah menentukan pertolongan pada seorang perkasa; Aku telah meninggikan seorang pilihan dari dalam kaum itu.

21Maka Aku telah mendapat Daud, hamba-Ku, dan Aku telah menyirami dia dengan minyak-Ku yang suci.

22Maka tangan-Ku akan menyokong dia selalu, dan lengan-Ku akan menguatkan dia.

23Maka seteru tiada akan menindih dia, dan orang fasikpun tiada akan menganiayakan dia.

24Tetapi Aku akan memecahkan segala musuhnya di hadapannya, dan segala orang yang benci akan dia akan Kusiksakan.

25Maka setia-Ku dan kemurahan-Ku akan menyertai dia, dan oleh sebab nama-Ku maka akan ditinggikan tanduknya.

26Maka akan Kutumpangkan tangannya pada laut dan tangannya kanan pada segala sungai.

27Iapun akan memanggil akan Daku: Engkau juga Bapaku! Allahku dan gunung batu selamatku!

28Maka Akupun akan menjadikan dia akan anak sulung, yang mahatinggi di atas segala raja-raja di bumi.

29Pada selama-lamanya Aku akan memeliharakan kemurahan-Ku padanya, dan perjanjian-Ku akan jadi teguh setia padanya.

30Maka Aku akan menaruh benihnya sampai kekal dan takhta kerajaannya sepanjang umur langit.

31Jikalau kiranya anak-anaknya meninggalkan firman-Ku dan tiada memeliharakan hukum-Ku,

32jikalau kiranya mereka itu menajiskan syariat-Ku dan tiada memeliharakan firman-Ku,

33maka Aku kelak akan membalas segala durhakanya dengan cemeti dan kesalahannya dengan berbagai-bagai siksa.

34Akan tetapi kemurahan-Ku tiada akan Kulalukan dari padanya, dan setia-Kupun tiada akan Kukurangkan.

35Sekali-kali tiada Aku akan menghinakan perjanjian-Ku, dan tiada Kuubahkan barang yang telah keluar dari pada bibir-Ku.

36Hanya pada sekali sahaja Aku tahu bersumpah demi kesucian-Ku, jikalau kiranya Aku mendustai Daud!

37Bahwa benihnya akan kekal pada selama-lamanya dan takhta kerajaannyapun di hadapan-Ku bagaikan matahari.

38Maka selalu iapun akan tetap seperti bulan, seperti saksi setiawan dalam awan-awan itu. -- Selah.

39Akan tetapi Engkau juga sudah menolak dan membuang akan dia, dan telah Engkau murka akan Masih-Mu.

40Bahwa Engkau telah jemu akan perjanjian dengan hamba-Mu itu, dan mahkotanyapun telah Kauhinakan sampai terbuang ke tanah.

41Segala pagar temboknya telah Kautetas, dan segala kota bentengnya telah Kaurobohkan.

42Segala orang yang lalu-lalang pada jalan itu telah menyamun akan dia, dan ia telah menjadi suatu kecelaan kepada segala orang yang duduk hampir dengan dia.

43Bahwa Engkau sudah meninggikan tangan kanan segala lawannya, dan Engkaupun telah menyukakan segala musuhnya.

44Dan lagi Engkau telah memalingkan mata pedangnya, dan tiada Engkau menetapkan dia dalam peperangan.

45Engkau telah memadamkan cahayanya, dan singgasananyapun telah Kaucampak ke bumi.

46Dan Engkau telah menyingkatkan masa mudanya, dan Engkau telah menudungi dia dengan malu. -- Selah.

47Berapa lamakah, ya Tuhan! Engkau lagi menyembunyikan diri-Mu! dan kehangatan murka-Mu menghanguskan seperti api?

48Ingatlah kiranya bagaimana singkat umur hidupku; mengapa gerangan Engkau telah menjadikan segala anak Adam bagi yang sia-sia?

49Siapakah manusia yang hidup dan yang tiada akan melihat maut, dan yang dapat melepaskan jiwanya dari pada kuasa alam barzakh? -- Selah.

50Ya Tuhan! manakah segala kemurahan-Mu yang dahulu itu, yang telah Kaujanji kepada Daud pakai sumpah demi setia-Mu?

51Ingat apalah, ya Tuhan! akan kecelaan segala hamba-Mu, yang kuribakan diribaanku akan bangsa sebesar ini.

52Adapun segala orang yang mencela demikian, ya Tuhan! ia itulah seteru-Mu, yang mencelakan segala tapak kaki Masih-Mu. 53

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 88
Top of Page
Top of Page