KATA MATTHAION 19
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai egeneto ote etelesen o iēsous tous logous toutous metēren apo tēs galilaias kai ēlthen eis ta oria tēs ioudaias peran tou iordanou 2kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi kai etherapeusen autous ekei

3kai prosēlthon autō oi pharisaioi peirazontes auton kai legontes ei exestin apolusai tēn gunaika autou kata pasan aitian 4o de apokritheis eipen ouk anegnōte oti o poisas ap archēs arsen kai thēlu epoiēsen autous 5kai eipen eneka toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai kollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian 6ōste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o theos sunezeuxen anthrōpos mē chōrizetō 7legousin autō ti oun mōusēs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai 8legei autois oti mōusēs pros tēn sklērokardian umōn epetrepsen umin apolusai tas gunaikas umōn ap archēs de ou gegonen outōs 9legō de umin oti os an apolusē tēn gunaika autou mē epi porneia kai gamēsē allēn moichatai

10legousin autō oi mathētai ei outōs estin ē aitia tou anthrōpou meta tēs gunaikos ou sumpherei gamēsai 11o de eipen autois ou pantes chōrousin ton logon touton all ois dedotai 12eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

13tote prosēnechthēsan autō paidia ina tas cheiras epithē autois kai proseuxētai oi de mathētai epetimēsan autois 14o de iēsous eipen autois aphete ta paidia kai mē kōluete auta elthein pros eme tōn gar toioutōn estin ē basileia tōn ouranōn 15kai epitheis tas cheiras autois eporeuthē ekeithen

16kai idou eis proselthōn autō eipen didaskale ti agathon poiēsō ina schō zōēn aiōnion 17o de eipen autō ti me erōtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein tērēson tas entolas 18poias phēsin o de iēsous eipen to ou phoneuseis ou moicheuseis ou klepseis ou pseudomarturēseis 19tima ton patera kai tēn mētera kai agapēseis ton plēsion sou ōs seauton 20legei autō o neaniskos panta tauta ephulaxa ti eti usterō 21ephē autō o iēsous ei theleis teleios einai upage pōlēson sou ta uparchonta kai dos ptōchois kai exeis thēsauron en ouranois kai deuro akolouthei moi 22akousas de o neaniskos apēlthen lupoumenos ēn gar echōn ktēmata polla

23o de iēsous eipen tois mathētais autou amēn legō umin oti plousios duskolōs eiseleusetai eis tēn basileian tōn ouranōn 24palin de legō umin oti eukopōteron estin kamēlon dia trupēmatos raphidos eiselthein ē plousion eis tēn basileian tōn ouranōn 25akousantes de oi mathētai exeplēssonto sphodra legontes tis ara dunatai sōthēnai 26emblepsas de o iēsous eipen autois para anthrōpois touto adunaton estin para de theō dunata panta

27tote apokritheis o petros eipen autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi ti ara estai ēmin 28o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai autoi epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl 29kai pas ostis aphēken adelphous ē adelphas ē patera ē mētera ē tekna ē agrous ē oikias eneka tou emou onomatos pollaplasiona lēmpsetai kai zōēn aiōnion klēronomēsei 30polloi de esontai prōtoi eschatoi kai eschatoi prōtoi

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 18
Top of Page
Top of Page