KATA MATTHAION 20
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1omoia gar estin ē basileia tōn ouranōn anthrōpō oikodespotē ostis exēlthen ama prōi misthōsasthai ergatas eis ton ampelōna autou 2sumphōnēsas de meta tōn ergatōn ek dēnariou tēn ēmeran apesteilen autous eis ton ampelōna autou 3kai exelthōn peri tritēn ōran eiden allous estōtas en tē agora argous 4kai ekeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelōna kai o ean ē dikaion dōsō umin 5oi de apēlthon palin de exelthōn peri ektēn kai enatēn ōran epoiēsen ōsautōs 6peri de tēn endekatēn exelthōn euren allous estōtas kai legei autois ti ōde estēkate olēn tēn ēmeran argoi 7legousin autō oti oudeis ēmas emisthōsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelōna

8opsias de genomenēs legei o kurios tou ampelōnos tō epitropō autou kaleson tous ergatas kai apodos ton misthon arxamenos apo tōn eschatōn eōs tōn prōtōn 9kai elthontes oi peri tēn endekatēn ōran elabon ana dēnarion 10elthontes de oi prōtoi enomisan oti pleion lēmpsontai kai elabon to ana dēnarion kai autoi 11labontes de egonguzon kata tou oikodespotou 12legontes outoi oi eschatoi mian ōran epoiēsan kai isous autous ēmin epoiēsas tois bastasasi to baros tēs ēmeras kai ton kausōna 13o de apokritheis eni autōn eipen etaire ouk adikō se ouchi dēnariou sunephōnēsas moi 14aron to son kai upage thelō de toutō tō eschatō dounai ōs kai soi 15ē ouk exestin moi o thelō poiēsai en tois emois ē o ophthalmos sou ponēros estin oti egō agathos eimi 16outōs esontai oi eschatoi prōtoi kai oi prōtoi eschatoi

17kai anabainōn o iēsous eis ierosoluma parelaben tous dōdeka kat idian kai en tē odō eipen autois 18idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrōpou paradothēsetai tois archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton eis thanaton 19kai paradōsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigōsai kai staurōsai kai tē tritē ēmera egerthēsetai

20tote prosēlthen autō ē mētēr tōn uiōn zebedaiou meta tōn uiōn autēs proskunousa kai aitousa ti par autou 21o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn kai eis ex euōnumōn sou en tē basileia sou 22apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein legousin autō dunametha 23legei autois to men potērion mou piesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn ouk estin emon touto dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

24akousantes de oi deka ēganaktēsan peri tōn duo adelphōn 25o de iēsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi archontes tōn ethnōn katakurieuousin autōn kai oi megaloi katexousiazousin autōn 26ouch outōs estai en umin all os ean thelē en umin megas genesthai estai umōn diakonos 27kai os an thelē en umin einai prōtos estai umōn doulos 28ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

29kai ekporeuomenōn autōn apo iereichō ēkolouthēsen autō ochlos polus 30kai idou duo tuphloi kathēmenoi para tēn odon akousantes oti iēsous paragei ekraxan legontes eleēson ēmas uie daueid 31o de ochlos epetimēsen autois ina siōpēsōsin oi de meizon ekraxan legontes kurie eleēson ēmas uie daueid 32kai stas o iēsous ephōnēsen autous kai eipen ti thelete poiēsō umin 33legousin autō kurie ina anoigōsin oi ophthalmoi ēmōn 34splanchnistheis de o iēsous ēpsato tōn ommatōn autōn kai eutheōs aneblepsan kai ēkolouthēsan autō

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 19
Top of Page
Top of Page