KATA LOUKAN 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1epeidē eplērōsen panta ta rēmata autou eis tas akoas tou laou eisēlthen eis kapharnaoum

2ekatontarchou de tinos doulos kakōs echōn ēmellen teleutan os ēn autō entimos 3akousas de peri tou iēsou apesteilen pros auton presbuterous tōn ioudaiōn erōtōn auton opōs elthōn diasōsē ton doulon autou 4oi de paragenomenoi pros ton iēsoun ērōtōn auton spoudaiōs legontes oti axios estin ō parexē touto 5agapa gar to ethnos ēmōn kai tēn sunagōgēn autos ōkodomēsen ēmin 6o de iēsous eporeueto sun autois ēdē de autou ou makran apechontos apo tēs oikias epempsen philous o ekatontarchēs legōn kurie mē skullou ou gar ikanos eimi ina upo tēn stegēn mou eiselthēs 7dio oude emauton ēxiōsa pros se elthein alla eipe logō kai iathētō o pais mou 8kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei 9akousas de tauta o iēsous ethaumasen auton kai strapheis tō akolouthounti autō ochlō eipen legō umin oude en tō israēl tosautēn pistin euron 10kai upostrepsantes eis ton oikon oi pemphthentes euron ton doulon ugiainonta

11kai egeneto en tē exēs eporeuthē eis polin kaloumenēn nain kai suneporeuonto autō oi mathētai autou kai ikanoi kai ochlos polus 12ōs de ēngisen tē pulē tēs poleōs kai idou exekomizeto tethnēkōs monogenēs uios tē mētri autou kai autē ēn chēra kai ochlos tēs poleōs ikanos ēn sun autē 13kai idōn autēn o kurios esplanchnisthē ep autēn kai eipen autē mē klaie 14kai proselthōn ēpsato tēs sorou oi de bastazontes estēsan kai eipen neaniske soi legō egerthēti 15kai anekathisen o nekros kai ērxato lalein kai edōken auton tē mētri autou 16elaben de phobos apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophētēs megas ēgerthē en ēmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou 17kai exēlthen o logos outos en olē tē ioudaia peri autou kai pasē tē perichōrō

18kai apēngeilan iōannei oi mathētai autou peri pantōn toutōn 19kai proskalesamenos duo tinas tōn mathētōn autou o iōannēs epempsen pros ton kurion legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen 20paragenomenoi de pros auton oi andres eipan iōannēs o baptistēs apestalken ēmas pros se legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen 21en ekeinē tē ōra etherapeusen pollous apo nosōn kai mastigōn kai pneumatōn ponērōn kai tuphlois pollois echarisato blepein 22kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iōannei a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai 23kai makarios estin os ean mē skandalisthē en emoi

24apelthontōn de tōn angelōn iōannou ērxato legein pros tous ochlous peri iōannou ti exelēluthate eis tēn erēmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon 25alla ti exelēluthate idein anthrōpon en malakois imatiois ēmphiesmenon idou oi en imatismō endoxō kai truphē uparchontes en tois basileiois eisin 26alla ti exelēluthate idein prophētēn nai legō umin kai perissoteron prophētou

27outos estin peri ou gegraptai idou apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

28legō umin meizōn en gennētois gunaikōn prophētēs iōannou oudeis estin o de mikroteros en tē basileia tou theou meizōn autou estin 29kai pas o laos akousas kai oi telōnai edikaiōsan ton theon baptisthentes to baptisma iōannou 30oi de pharisaioi kai oi nomikoi tēn boulēn tou theou ēthetēsan eis eautous mē baptisthentes up autou

31tini oun omoiōsō tous anthrōpous tēs geneas tautēs kai tini eisin omoioi 32omoioi eisin paidiois tois en agora kathēmenois kai prosphōnousin allēlois legontes ēulēsamen umin kai ouk ōrchēsasthe ethrēnēsamen kai ouk eklausate 33elēluthen gar iōannēs o baptistēs mē esthiōn arton mēde pinōn oinon kai legete daimonion echei 34elēluthen o uios tou anthrōpou esthiōn kai pinōn kai legete idou anthrōpos phagos kai oinopotēs philos telōnōn kai amartōlōn 35kai edikaiōthē ē sophia apo tōn teknōn autēs pantōn

36ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis ton oikon tou pharisaiou kateklithē 37kai idou gunē ētis ēn en tē polei amartōlos kai epignousa oti katakeitai en tē oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou 38kai stasa opisō para tous podas autou klaiousa tois dakrusin ērxato brechein tous podas autou kai tais thrixin tēs kephalēs autēs exemaxen kai katephilei tous podas autou kai ēleiphen tō murō 39idōn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautō legōn outos ei ēn prophētēs eginōsken an tis kai potapē ē gunē ētis aptetai autou oti amartōlos estin

40kai apokritheis o iēsous eipen pros auton simōn echō soi ti eipein o de didaskale eipe phēsin 41duo chreopheiletai ēsan danistē tini o eis ōpheilen dēnaria pentakosia o de eteros pentēkonta 42mē echontōn autōn apodounai amphoterois echarisato tis oun autōn pleion agapēsei auton 43apokritheis simōn eipen upolambanō oti ō to pleion echarisato o de eipen autō orthōs ekrinas 44kai strapheis pros tēn gunaika tō simōni ephē blepeis tautēn tēn gunaika eisēlthon sou eis tēn oikian udōr mou epi tous podas ouk edōkas autē de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin autēs exemaxen 45philēma moi ouk edōkas autē de aph ēs eisēlthon ou dieleipen kataphilousa mou tous podas 46elaiō tēn kephalēn mou ouk ēleipsas autē de murō ēleipsen mou tous podas 47ou charin legō soi apheōntai autēs ai amartiai ai pollai oti ēgapēsen polu ō de oligon aphietai oligon agapa 48eipen de autē apheōntai sou ai amartiai 49kai ērxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiēsin 50eipen de pros tēn gunaika ē pistis sou sesōken se poreuou eis eirēnēn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Luke 6
Top of Page
Top of Page