Psalmi 50
Romanian: Cornilescu
1(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte, şi cheamă pămîntul, dela răsăritul soarelui pînă la asfinţitul lui.

2Din Sion, care este întruparea frumuseţei desăvîrşite, de acolo străluceşte Dumnezeu.

3Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică.

4El strigă spre ceruri sus, şi spre pămînt, ca să judece pe poporul Său:

5,,Strîngeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legămînt cu Mine prin jertfă!`` -

6Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. -

7Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa. Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sînt necurmat înaintea Mea.

9Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.

10Căci ale Mele sînt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.

11Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe cîmp este al Meu.

12Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

13Oare mănînc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sîngele ţapilor?

14Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţămiri, şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Prea Înalt.

15Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

16Dumnezeu zice însă celui rău: ,,Ce tot înşiri tu legile Mele, şi ai în gură legămîntul Meu,

17cînd tu urăşti mustrările, şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii.

19Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri.

20Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.

21Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sînt ca tine. Dar te voi mustra, şi îţi voi pune totul supt ochi!

22Luaţi seama dar, voi cari uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfăşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.

23Cine aduce mulţămiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mîntuirea lui Dumnezeu.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 49
Top of Page
Top of Page