תהילים 69
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש׃

2טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃

3יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃

4רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב׃

5אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו׃

6אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃

7כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃

8מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃

9כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃

10ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃

11ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃

12ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃

13ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃

14הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃

15אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃

16ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃

17ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני׃

18קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני׃

19אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צוררי׃

20חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃

21ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃

22יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש׃

23תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃

24שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃

25תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב׃

26כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃

27תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך׃

28ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו׃

29ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני׃

30אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

31ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃

32ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃

33כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃

34יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם׃

35כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה׃

36וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 68
Top of Page
Top of Page