Luke 21
Hebrew Bible OT and NT

1ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר׃ 2וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות׃ 3ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃ 4כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה׃

5ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר׃ 6את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃

7וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃ 8ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃ 9ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד׃

10ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃ 11והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃

12ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי׃ 13והיתה זאת לכם לעדות׃ 14על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו׃ 15כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃ 16וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם׃ 17והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃ 18אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃ 19בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃

20וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃ 21אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃ 22כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃ 23ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃ 24ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃

25והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃ 26וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו׃ 27ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב׃ 28וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃

29וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃ 30כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃ 31ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃ 32אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃ 33השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

34רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃ 35כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃ 36לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃

37ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃ 38וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Luke 20
Top of Page
Top of Page