בראשית 41
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר׃ 2והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו׃ 3והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר׃ 4ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה׃ 5ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות׃ 6והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן׃ 7ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום׃ 8ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה׃

9וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום׃ 10פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים׃ 11ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו׃ 12ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר׃ 13ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה׃

14וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה׃ 15ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו׃ 16ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה׃ 17וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר׃ 18והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו׃ 19והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע׃ 20ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת׃ 21ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ׃ 22וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות׃ 23והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם׃ 24ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי׃

25ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה׃ 26שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא׃ 27ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב׃ 28הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה׃ 29הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים׃ 30וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ׃ 31ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד׃ 32ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו׃ 33ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים׃ 34יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע׃ 35ויקבצו את כל אכל השנים הטבת הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו׃ 36והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב׃

37וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו׃

38ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו׃ 39ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך׃ 40אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך׃ 41ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים׃ 42ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו׃ 43וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים׃ 44ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים׃ 45ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים׃

46ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים׃ 47ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים׃ 48ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה׃ 49ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר׃

50וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און׃ 51ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי׃ 52ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי׃

53ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים׃ 54ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם׃ 55ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו׃ 56והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים׃ 57וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 40
Top of Page
Top of Page