2263. chabaq
Strong's Concordance
chabaq: to clasp, embrace
Original Word: חָבַק
Part of Speech: Verb
Transliteration: chabaq
Phonetic Spelling: (khaw-bak')
Definition: to clasp, embrace
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to clasp, embrace
NASB Translation
embrace (7), embraced (3), embracing (1), folds (1), hug (1).

Brown-Driver-Briggs
[חָבַק] verb clasp, embrace (Late Hebrew id.; ᵑ7 חַבֵּק; Mandean , NSyriac ; Arabic II. collect one's possessions, etc., Frey) —

Qal Infinitive לַחֲבוֺק Ecclesiastes 3:5; Participle חֹבֵּק Ecclesiastes 4:5; חֹבֶקֶת 2 Kings 4:16; — embrace, with accusative בֵּן 2 Kings 4:16; יָדָיו Ecclesiastes 4:5 (said of הַכְּסִיל = fold his arms, i.e. be idle; compare חִבֻּק); no object expressed Ecclesiastes 3:5 ("" Pi`el).

Pi`el Perfect חִבְּקוּ Job 24:8; Lamentations 4:5; Imperfect וַיְחַבֵּק Genesis 48:10; וַיְחַבֶּקֿ Genesis 29:13; וַיְחַבְּקֵהוּ Genesis 33:4; 3feminine singular suffix תְּחַבְּקֵ֫נִי Songs 2:6; Songs 8:3; 2masculine singular וּתְחַבֵּק Proverbs 5:20, suffix תְּחַבְּקֶ֫נָּה Proverbs 4:8; Infinitive חַבֵּק Ecclesiastes 3:5; — embrace of person, no object עת לִרְחֹק מֵחַבֵּק Ecclesiastes 3:5 ("" Qal); followed by לְ Genesis 29:13 (J), Genesis 48:10 (E); followed by suffix Genesis 33:4 (J), Proverbs 4:8; Songs 2:6; Songs 8:3; with accusative Proverbs 5:20; embrace צוּר for want of shelter Job 24:8 (of poor); embrace refuse-heaps אשׁפתות Lamentations 4:5, i.e. are outcasts.

Strong's Exhaustive Concordance
embrace, fold

A primitive root; to clasp (the hands or in embrace) -- embrace, fold.

Forms and Transliterations
וַֽיְחַבְּקֵ֔הוּ וַיְחַבֵּ֥ק וַיְחַבֶּק־ וּ֝תְחַבֵּ֗ק ויחבק ויחבק־ ויחבקהו ותחבק חִבְּק֖וּ חִבְּקוּ־ חֹבֵ֣ק חֹבֶ֣קֶת חבק חבקו חבקו־ חבקת לַחֲב֔וֹק לחבוק מֵחַבֵּֽק׃ מחבק׃ תְּחַבְּקֵֽנִי׃ תְחַבְּקֶֽנָּה׃ תחבקנה׃ תחבקני׃ chibbeku choVek choVeket ḥib·bə·qū ḥib·bə·qū- ḥibbəqū ḥibbəqū- ḥō·ḇe·qeṯ ḥō·ḇêq ḥōḇêq ḥōḇeqeṯ la·ḥă·ḇō·wq lachaVok laḥăḇōwq mê·ḥab·bêq mechabBek mêḥabbêq tə·ḥab·bə·qê·nî ṯə·ḥab·bə·qen·nāh techabbeKeni techabbeKennah təḥabbəqênî ṯəḥabbəqennāh ū·ṯə·ḥab·bêq utechabBek ūṯəḥabbêq vaychabbek vaychabbeKehu way·ḥab·bə·qê·hū way·ḥab·bêq way·ḥab·beq- wayḥabbêq wayḥabbeq- wayḥabbəqêhū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 29:13
HEB: וַיָּ֤רָץ לִקְרָאתוֹ֙ וַיְחַבֶּק־ לוֹ֙ וַיְנַשֶּׁק־
NAS: to meet him, and embraced him and kissed
KJV: to meet him, and embraced him, and kissed
INT: ran to meet and embraced and kissed and brought

Genesis 33:4
HEB: עֵשָׂ֤ו לִקְרָאתוֹ֙ וַֽיְחַבְּקֵ֔הוּ וַיִּפֹּ֥ל עַל־
NAS: to meet him and embraced him, and fell
KJV: to meet him, and embraced him, and fell
INT: Esau him and embraced and fell on

Genesis 48:10
HEB: וַיִּשַּׁ֥ק לָהֶ֖ם וַיְחַבֵּ֥ק לָהֶֽם׃
NAS: to him, and he kissed them and embraced them.
KJV: unto him; and he kissed them, and embraced them.
INT: to him kissed and embraced

2 Kings 4:16
HEB: (אַ֖תְּ ק) חֹבֶ֣קֶת בֵּ֑ן וַתֹּ֗אמֶר
NAS: year you will embrace a son.
KJV: of life, thou shalt embrace a son.
INT: next you will embrace A son said

Job 24:8
HEB: וּֽמִבְּלִ֥י מַ֝חְסֶ֗ה חִבְּקוּ־ צֽוּר׃
NAS: rains And hug the rock
KJV: of the mountains, and embrace the rock
INT: want of a shelter and hug the rock

Proverbs 4:8
HEB: תְּ֝כַבֵּ֗דְךָ כִּ֣י תְחַבְּקֶֽנָּה׃
NAS: you if you embrace her.
KJV: thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
INT: will honor if embrace

Proverbs 5:20
HEB: בְנִ֣י בְזָרָ֑ה וּ֝תְחַבֵּ֗ק חֵ֣ק נָכְרִיָּֽה׃
NAS: with an adulteress And embrace the bosom
KJV: with a strange woman, and embrace the bosom
INT: my son an adulteress and embrace the bosom alien

Ecclesiastes 3:5
HEB: אֲבָנִ֑ים עֵ֣ת לַחֲב֔וֹק וְעֵ֖ת לִרְחֹ֥ק
NAS: A time to embrace and a time
KJV: a time to embrace, and a time
INT: stones A time to embrace time to shun

Ecclesiastes 3:5
HEB: וְעֵ֖ת לִרְחֹ֥ק מֵחַבֵּֽק׃
NAS: and a time to shun embracing.
KJV: and a time to refrain from embracing;
INT: time to shun embracing

Ecclesiastes 4:5
HEB: הַכְּסִיל֙ חֹבֵ֣ק אֶת־ יָדָ֔יו
NAS: The fool folds his hands and consumes
KJV: his hands together, and eateth
INT: the fool folds his hands and consumes

Songs 2:6
HEB: לְרֹאשִׁ֔י וִימִינ֖וֹ תְּחַבְּקֵֽנִי׃
NAS: And his right hand embrace me.
KJV: and his right hand doth embrace me.
INT: my head and his right embrace

Songs 8:3
HEB: רֹאשִׁ֔י וִֽימִינ֖וֹ תְּחַבְּקֵֽנִי׃
NAS: And his right hand embrace me.
KJV: and his right hand should embrace me.
INT: my head and his right embrace

Lamentations 4:5
HEB: עֲלֵ֣י תוֹלָ֔ע חִבְּק֖וּ אַשְׁפַּתּֽוֹת׃ ס
NAS: in purple Embrace ash pits.
KJV: in scarlet embrace dunghills.
INT: in purple Embrace ash

13 Occurrences

Strong's Hebrew 2263
13 Occurrences


ḥib·bə·qū- — 2 Occ.
ḥō·ḇêq — 1 Occ.
ḥō·ḇe·qeṯ — 1 Occ.
la·ḥă·ḇō·wq — 1 Occ.
mê·ḥab·bêq — 1 Occ.
tə·ḥab·bə·qê·nî — 2 Occ.
ṯə·ḥab·bə·qen·nāh — 1 Occ.
ū·ṯə·ḥab·bêq — 1 Occ.
way·ḥab·beq- — 2 Occ.
way·ḥab·bə·qê·hū — 1 Occ.
2262
Top of Page
Top of Page