ὁμοία
Englishman's Concordance
ὁμοία (homoia) — 16 Occurrences

Matthew 11:16 Adj-NNP
GRK: γενεὰν ταύτην ὁμοία ἐστὶν παιδίοις
NAS: generation? It is like children
KJV: It is like unto children
INT: generation this like it is to little children

Matthew 13:31 Adj-NFS
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a mustard
KJV: is like to a grain
INT: them saying Like is the

Matthew 13:33 Adj-NFS
GRK: ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like leaven,
KJV: of heaven is like unto leaven, which
INT: spoke he to them Like is the

Matthew 13:44 Adj-NFS
GRK: Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a treasure
KJV: of heaven is like unto treasure hid
INT: like is the

Matthew 13:45 Adj-NFS
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a merchant
KJV: of heaven is like unto a merchant man,
INT: Again like is the

Matthew 13:47 Adj-NFS
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a dragnet
KJV: is like unto a net,
INT: Again like is the

Matthew 20:1 Adj-NFS
GRK: Ὁμοία γάρ ἐστιν
NAS: of heaven is like a landowner
KJV: is like unto a man
INT: like indeed is

Matthew 22:39 Adj-NFS
GRK: δευτέρα δὲ ὁμοία αὕτη Ἀγαπήσεις
NAS: The second is like it, 'YOU SHALL LOVE
KJV: the second [is] like unto it,
INT: [the] second moreover [is] like it You will love

Luke 13:18 Adj-NFS
GRK: οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of God like, and to what
KJV: the kingdom of God like? and whereunto
INT: moreover To what like is the

Luke 13:19 Adj-NFS
GRK: ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ
NAS: It is like a mustard seed,
KJV: It is like a grain of mustard seed,
INT: Like it is to a grain

Luke 13:21 Adj-NFS
GRK: ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ
NAS: It is like leaven, which
KJV: It is like leaven, which
INT: Like it is to leaven

Galatians 5:21 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ ὅμοια τούτοις ἃ
NAS: carousing, and things like these,
KJV: and such like: of the which I tell
INT: and things like these as to which

Revelation 4:6 Adj-NFS
GRK: θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ καὶ
NAS: of glass, like crystal;
KJV: of glass like unto crystal:
INT: a sea glass like crystal And

Revelation 9:7 Adj-NNP
GRK: τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις
NAS: of the locusts was like horses
KJV: of the locusts [were] like unto horses
INT: of the locusts [were] like to horses prepared

Revelation 13:11 Adj-ANP
GRK: κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ καὶ
NAS: two horns like a lamb and he spoke
KJV: two horns like a lamb, and
INT: horns two like to a lamb and

Revelation 18:18 Adj-NFS
GRK: λέγοντες Τίς ὁμοία τῇ πόλει
NAS: What [city] is like the great
KJV: What [city is] like unto this great
INT: saying What [city is] like to the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page