ἐθεράπευσεν
Englishman's Concordance
ἐθεράπευσεν (etherapeusen) — 13 Occurrences

Matthew 4:24 V-AIA-3S
GRK: παραλυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: paralytics; and He healed them.
KJV: and he healed them.
INT: paralytics and he healed them

Matthew 8:16 V-AIA-3S
GRK: κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
NAS: with a word, and healed all
KJV: and healed all
INT: sick were he healed

Matthew 12:15 V-AIA-3S
GRK: πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
NAS: followed Him, and He healed them all,
KJV: him, and he healed them all;
INT: many and he healed them all

Matthew 12:22 V-AIA-3S
GRK: κωφός καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε
NAS: was brought to Jesus, and He healed him, so
KJV: dumb: and he healed him, insomuch that
INT: mute and he healed him so that

Matthew 14:14 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους
NAS: and felt compassion for them and healed their sick.
KJV: them, and he healed their sick.
INT: them and healed the sick

Matthew 15:30 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: at His feet; and He healed them.
KJV: feet; and he healed them:
INT: of him and he healed them

Matthew 19:2 V-AIA-3S
GRK: πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
NAS: followed Him, and He healed them there.
KJV: him; and he healed them there.
INT: great and he healed them there

Matthew 21:14 V-AIA-3S
GRK: ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
NAS: to Him in the temple, and He healed them.
KJV: the temple; and he healed them.
INT: temple and he healed them

Mark 1:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς
NAS: And He healed many who were ill
KJV: And he healed many that were
INT: And he healed many [who] sick

Mark 3:10 V-AIA-3S
GRK: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν
NAS: for He had healed many,
KJV: For he had healed many; insomuch that
INT: many indeed he healed so that they pressed upon

Mark 6:5 V-AIA-3S
GRK: τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν
NAS: on a few sick people and healed them.
KJV: sick folk, and healed [them].
INT: the hands he healed [them]

Luke 7:21 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ
NAS: At that very time He cured many
KJV: that same hour he cured many of
INT: hour he healed many of

Luke 13:14 V-AIA-3S
GRK: τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had healed on the Sabbath,
KJV: that Jesus had healed on the sabbath
INT: on the Sabbath healed Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page