θεραπεύεσθαι
Englishman's Concordance
θεραπεύεσθαι (therapeuesthai) — 1 Occurrence

Luke 5:15 V-PNM/P
GRK: ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν
NAS: to hear [Him] and to be healed of their sicknesses.
KJV: to hear, and to be healed by him
INT: to hear and to be healed from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page