θεραπεύοντες
Englishman's Concordance
θεραπεύοντες (therapeuontes) — 1 Occurrence

Luke 9:6 V-PPA-NMP
GRK: εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ
NAS: preaching the gospel and healing everywhere.
KJV: and healing every where.
INT: proclaiming the gospel and healing everywhere

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page