τεθεραπευμένον
Englishman's Concordance
τεθεραπευμένον (tetherapeumenon) — 1 Occurrence

Acts 4:14 V-RPM/P-AMS
GRK: ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον
NAS: the man who had been healed standing
KJV: the man which was healed standing
INT: standing who had been healed nothing they had

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page