θεραπεύσει
Englishman's Concordance
θεραπεύσει (therapeusei) — 1 Occurrence

Mark 3:2 V-FIA-3S
GRK: τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν ἵνα
NAS: Him [to see] if He would heal him on the Sabbath,
KJV: whether he would heal him
INT: on the Sabbath he will heal him in order that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page