PRAXEIS 15
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai tines katelthontes apo tēs ioudaias edidaskon tous adelphous oti ean mē peritemnēsthe tō ethei mōuseōs ou dunasthe sōthēnai 2genomenēs oun staseōs kai zētēseōs ouk oligēs tō paulō kai tō barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autōn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalēm peri tou zētēmatos toutou 3oi men oun propemphthentes upo tēs ekklēsias diērchonto tēn phoinikēn kai samareian ekdiēgoumenoi tēn epistrophēn tōn ethnōn kai epoioun charan megalēn pasin tois adelphois 4paragenomenoi de eis ierousalēm apedechthēsan upo tēs ekklēsias kai tōn apostolōn kai tōn presbuterōn anēngeilan te osa o theos epoiēsen met autōn

5exanestēsan de tines tōn apo tēs aireseōs tōn pharisaiōn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous parangellein te tērein ton nomon mōuseōs

6sunēchthēsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou 7pollēs de suzētēseōs genomenēs anastas petros eipen pros autous andres adelphoi umeis epistasthe oti aph ēmerōn archaiōn o theos en ēmin exelexato dia tou stomatos mou akousai ta ethnē ton logon tou euangeliou kai pisteusai 8kai o kardiognōstēs theos emarturēsen autois dous autois to pneuma to agion kathōs kai ēmin 9kai ouden diekrinen metaxu ēmōn te kai autōn tē pistei katharisas tas kardias autōn 10nun oun ti peirazete ton theon epitheinai zugon epi ton trachēlon tōn mathētōn on oute oi pateres ēmōn oute ēmeis ischusamen bastasai 11alla dia tēs charitos tou kuriou iēsou pisteuomen sōthēnai kath on tropon kakeinoi

12esigēsen de pan to plēthos kai ēkouon barnaba kai paulou exēgoumenōn osa epoiēsen o theos sēmeia kai terata en tois ethnesin di autōn

13meta de to sigēsai autous apekrithē iakōbos legōn andres adelphoi akousate mou 14sumeōn exēgēsato kathōs prōton o theos epeskepsato labein ex ethnōn laon epi tō onomati autou 15kai toutō sumphōnousin oi logoi tōn prophētōn kathōs gegraptai

16meta tauta anastrepsō kai anoikodomēsō tēn skēnēn dauid tēn peptōkuian kai ta kateskammena autēs anoikodomēsō kai anorthōsō autēn

17opōs an ekzētēsōsin oi kataloipoi tōn anthrōpōn ton kurion kai panta ta ethnē eph ous epikeklētai to onoma mou ep autous legei kurios o poiōn tauta panta

18gnōsta ap aiōnos estin tō theō panta ta erga autou 19dio egō krinō mē parenochlein tois apo tōn ethnōn epistrephousin epi ton theon 20alla episteilai autois tou apechesthai apo tōn alisgēmatōn tōn eidōlōn kai tēs porneias kai tou pniktou kai tou aimatos 21mōusēs gar ek geneōn archaiōn kata polin tous kērussontas auton echei en tais sunagōgais kata pan sabbaton anaginōskomenos

22tote edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olē tē ekklēsia eklexamenous andras ex autōn pempsai eis antiocheian sun paulō kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsabban kai silan andras ēgoumenous en tois adelphois 23grapsantes dia cheiros autōn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelphoi tois kata tēn antiocheian kai surian kai kilikian adelphois tois ex ethnōn chairein 24epeidē ēkousamen oti tines ex ēmōn exelthontes etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umōn legontes peritemnesthai kai tērein ton nomon ois ou diesteilametha 25edoxen ēmin genomenois omothumadon eklexamenous andras pempsai pros umas sun tois agapētois ēmōn barnaba kai paulō 26anthrōpois paradedōkosin tas psuchas autōn uper tou onomatos tou kuriou ēmōn iēsou christou 27apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apangellontas ta auta 28edoxen gar tō agiō pneumati kai ēmin mēden pleon epitithesthai umin baros plēn tōn epanankes toutōn 29apechesthai eidōlothutōn kai aimatos kai pniktou kai porneias ex ōn diatērountes eautous eu praxete errōsthe

30oi men oun apoluthentes ēlthon eis antiocheian kai sunagagontes to plēthos epedōkan tēn epistolēn 31anagnontes de echarēsan epi tē paraklēsei 32ioudas te kai silas kai autoi prophētai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelphous kai epestērixan 33poiēsantes de chronon apeluthēsan met eirēnēs apo tōn adelphōn pros tous apostolous 15:34 35paulos de kai barnabas dietribon en antiocheia didaskontes kai euangelizomenoi meta kai eterōn pollōn ton logon tou kuriou

36meta de tinas ēmeras eipen paulos pros barnaban epistrepsantes dē episkepsōmetha tous adelphous ēmōn kata pasan polin en ais katēngeilamen ton logon tou kuriou pōs echousin 37barnabas de ebouleusato sumparalabein ton iōannēn ton kaloumenon markon 38paulos de ēxiou ton apostanta ap autōn apo pamphulias kai mē sunelthonta autois eis to ergon mē sumparalabein touton 39egeneto oun paroxusmos ōste apochōristhēnai autous ap allēlōn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

40paulos de epilexamenos silan exēlthen paradotheis tē chariti tou theou upo tōn adelphōn 41diērcheto de tēn surian kai kilikian epistērizōn tas ekklēsias

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 14
Top of Page
Top of Page