Числа 3
Bulgarian
1А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина. 2Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар. 3Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват. 4А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.

5И Господ говори на Моисея, казвайки: 6Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват. 7Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията. 8И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията. 9И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните. 10А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

11Господ още говори на Моисея, казвайки: 12Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои. 13Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки: 15Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре. 16И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано. 17А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий. 18И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей; 19и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; 20и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

21От Гирсона [произлезе] семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците. 22Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души. 23Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад. 24И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане, 26дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.

27От Каата [произлезе] семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците. 28Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището. 29Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията. 30И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син. 31А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му. 32И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

33От Мерария [произлезе] семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства. 34Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 35И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията. 36И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й, 37стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.

38Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви. 39Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им. 41И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните. 42И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда; 43и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

44Господ говори още на Моисея, казвайки: 45Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ. 46А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите, 47да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери); 48и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му. 49И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените [чрез размяна] с левитите; 50от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет [сикли] според сикъла на светилището. 51И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 2
Top of Page
Top of Page