Лука 1
Bulgarian
1Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, 2както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на [евангелското] слово, 3видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред [за това], почтени Теофиле, 4за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.

5В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. 6Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. 7И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.

8И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред, 9по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади. 10И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън. 11И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар. 12И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе. 13Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан. 14[Той] ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение. 15Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си. 16И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. 17Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

18А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст. 19Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. 20И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.

21И людете чакаха Захария, и се чудеха, че се бави в храма. 22А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знакове и оставаше ням. 23И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си.

24А след тия дни жена му Елисавета зачна; и криеше се пет месеца, като казваше: 25Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците [причината да] ме корят.

26А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, 27при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. 28И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [[благословена си ти между жените]]. 29А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. 30И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. 31И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. 33Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край. 34А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? 35И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди [от тебе], ще се нарече Божий Син. 36И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. 37Защото за Бога няма невъзможно нещо. 38И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

39През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, 40и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. 41И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, 42и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! 43И от какво ми е тая [чест], да дойде при мене майката на моя Господ? 44Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. 45И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.

46И Мария каза:- Величае душата ми Господа,

47И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.

48Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.

49Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име.

50И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят.

51Извърши силни [дела] със Своята мишца; Разпръсна [ония, които] са горделиви в мислите на сърцето си.

52Свали владетели от престолите [им]. И въздигна смирени.

53Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни.

54Помогна на слугата Си Израиля. За да помни [да покаже] Милост.

55(Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.

56А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.

57А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син. 58И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея.

59И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име. 60Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан. 61И рекоха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име. 62И [запитаха] баща му със знакове, как би искал той да го нарекат. 63А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха. 64И на часа му се отвориха устата, и езикът му се [развърза], и той проговори и благославяше Бога. 65И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея. 66И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.

67Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки:

68Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях.

69И въздигна рог на спасение за нас В дома на слугата Си Давида,

70(Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци).

71Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят,

72За да покаже милост към бащите ни, И да спомни светия Свой завет,

73Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама.

74Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх,

75В светост и правда пред Него, през всичките си дни.

76Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.

77За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им,

78Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре,

79За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.

80А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 16
Top of Page
Top of Page