Марко 16
Bulgarian
1А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. 2И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. 3И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?- защото беше твърде голям, 4А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. 5И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха. 6А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. 7Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. 8И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.

9И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. 10Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. 11Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.

12Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село. 13И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.

14После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал. 15И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. 16Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. 17И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

19И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. 20А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които [го] придружаваха. Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 15
Top of Page
Top of Page