Левит 22
Bulgarian
1Господ говори още на Моисея, казвайки: 2Речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от светите [приноси], които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свето Име. Аз съм Господ. 3Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, и пристъпи до светите [приноси], които израилтяните посвещават Господу, тоя човек ще се изтреби от пред Мене. Аз съм Господ. 4Който от Аароновото потомство е прокажен, или има течение, да не яде от светите неща, догде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвъкупително семе, 5или който се допре до каквото да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му, 6оня човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да не яде от светите неща догдето не окъпе тялото си във вода. 7Когато залезе слънцето ще бъде чист, и подир това нека яде от светите неща, защото това му е храната. 8Мърша или звероразкъсано да не яде, за да се не оскверни от тях. Аз съм Господ. 9Да пазят, прочее, заръчването Ми, за да не си навлекат грях и умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.

10Ни един чужденец да не яде от светите неща: гост на свещеника ако е, или наемник, пак да не яде от светите неща. 11Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оня, който се е родил у дома му; те могат да ядат от хляба му. 12Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от светите неща. 13Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него. 14И ако някой от незнание яде нещо свето, тогава да даде на свещеника [равното на] светото нещо и да му притури петата му част. 15[Свещениците] да се не отнасят със светите неща, които израилтяните принасят Господу, като с просто нещо, 16за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните свети неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

17Господ още говори на Моисея, казвайки: 18Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Всеки човек от Израилевия дом, или от чужденците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци, или като какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгаряне, 19за да ви бъде приет, [трябва да принесе] мъжко, без недостатък, от говедата, от овците, или от козите. 20Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието. 21Който, за изпълнение на обрек, или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея. 22[Животно] сляпо, или със строшена или изкълчена част, или което има оток, суха краста, или лишаи, такива да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на олтара. 23Но юнец или овца с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос: обаче срещу обрек не ще бъде приет. 24[Животно] превито, или със смазани или изтръгнати мъди, или скопено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си. 25Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото разтление има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.

26Господ още говори на Моисея, казвайки: 27Когато се роди теле, или агне, или яре, тогава нека бъде седем дена с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу. 28А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й. 29И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета. 30В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ. 31И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.

32И да не осквернявате Моето свето Име; но Аз ще съм осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам, 33Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 21
Top of Page
Top of Page