B'resheet 27
Genesis 27 Aleppo Codex
1א ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני 2ב ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי 3ג ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה (ציד) 4ד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי--ואכלה  בעבור תברכך נפשי בטרם אמות

5ה ורבקה שמעת--בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא 6ו ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר  הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר 7ז הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי 8ח ועתה בני שמע בקלי--לאשר אני מצוה אתך 9ט לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב 10י והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו 11יא ויאמר יעקב אל רבקה אמו  הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק 12יב אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה 13יג ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי 14יד וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו 15טו ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן 16טז ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו--ועל חלקת צואריו 17יז ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה

18יח ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני

19יט ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך--עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי--בעבור תברכני נפשך 20כ ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני 21כא ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני  האתה זה בני עשו אם לא 22כב ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו 23כג ולא הכירו--כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו 24כד ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני 25כה ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני--למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת 26כו ויאמר אליו יצחק אביו  גשה נא ושקה לי בני

27כז ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה

28כח ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ--ורב דגן ותירש

29כט יעבדוך עמים וישתחו (וישתחוו) לך לאמים--הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך

30ל ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו 31לא ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו--בעבר תברכני נפשך 32לב ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו 33לג ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה 34לד כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי 35לה ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך 36לו ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים--את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה 37לז ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני 38לח ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי--ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך

39לט ויען יצחק אביו ויאמר אליו  הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל

40מ ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך

41מא וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי 42מב ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך 43מג ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה 44מד וישבת עמו ימים אחדים--עד אשר תשוב חמת אחיך 45מה עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד

46מו ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ--למה לי חיים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 26
Top of Page
Top of Page