Psalmet 106
Albanian
1Aleluja. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

2Kush mund të përshkruajë bëmat e Zotit ose të shpallë tërë lavdinë e tij?

3Lum ata që respektojnë drejtësinë, që bëjnë atë që është e drejtë në çdo kohë.

4Mos më harro mua, o Zot, sipas mirësisë sate që tregon ndaj popullit tënd, dhe më vizito me shpëtimin tënd,

5me qëllim që të shoh mirëqënien e të zgjedhurve të tu, të kënaqem në gëzimin e kombit tënd dhe të mbushem me lavdi për trashëgiminë tënde.

6Ne dhe etërit tanë kemi mëkatuar, kemi bërë paudhësi dhe të këqija.

7Etërit tanë në Egjipt nuk i kuptuan mrekullitë e tua, nuk kujtuan numrin e madh të mirësive të tua dhe ngritën krye pranë detit, Deti i Kuq.

8Megjithatë Zoti i shpëtoi për hir të emrit të tij, për të bërë të njohur fuqinë e tij.

9I bërtiti Detit të Kuq dhe ai u tha, dhe i udhëhoqi nëpër humnerat si nëpër një shkretëtirë.

10I shpëtoi nga dora e atij që i urrente dhe i shpengoi nga dora e armikut.

11Dhe ujërat i mbuluan armiqtë e tyre, dhe nuk shpëtoi as edhe një prej tyre.

12Atëherë u besuan fjalëve të tij dhe kënduan lavdinë e tij.

13Por shpejt i harruan veprat e tij dhe nuk pritën me besim plotësimin e planit të tij.

14U ndezën nga lakmia në shkretëtirë dhe e tunduan Perëndinë në vetmi.

15Dhe ai u dha atyre sa i kërkonin, por dërgoi midis tyre një lëngatë që pakësoi numrin e tyre.

16Kur në kamp patën smirë Moisiun dhe Aaronin, i shenjti i Zotit,

17toka u hap dhe përpiu Dathanin dhe groposi grupin e Abiramit.

18Një zjarr shpërtheu në mes të tyre dhe flaka i përpiu të pabesët.

19Bënë një viç në Horeb dhe adhuruan një shëmbëlltyrë prej metali të shkrirë,

20dhe e ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëllytrën e një kau që ha bar.

21Harruan Perëndinë, Shpëtimtarin e tyre, që kishte bërë gjëra të mëdha në Egjipt,

22mrekullitë në vendin e Kamit, gjëra të tmerrshme në Detin e Kuq.

23Prandaj ai foli t'i shfarosë, por Moisiu, i zgjedhuri i tij, u paraqit mbi të çarën përpara tij për të penguar që zemërimi i tij t'i shkatërronte.

24Ata e përçmuan akoma vendin e mrekullueshëm, nuk i besuan fjalës së tij,

25por murmuritën në çadrat e tyre dhe nuk dëgjuan zërin e Zotit.

26Prandaj ai ngriti dorën kundër tyre, duke u betuar se do t'i rrëzonte në shkretëtirë,

27dhe se do t'i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve dhe se do t'i shpërndante në të gjitha vendet.

28Ata i shërbyen edhe Baal-Peorit dhe hëngrën flijimet e të vdekurve.

29E zemëruan Perëndinë me veprimet e tyre dhe në mes tyre plasi murtaja.

30Por Finehasi u ngrit dhe bëri drejtësi; dhe murtaja pushoi.

31Dhe kjo iu vu në llogari të drejtësisë, brez pas brezi, përjetë.

32Ata e provokuan përsëri në ujërat e Meribas, dhe Moisiu pësoi të keqen për shkak të tyre,

33sepse e ashpërsoi frymën e tij (të Moisiut) dhe ai foli pa u menduar me buzët e tij.

34Ata nuk shkatërruan popujt, siç i kishte porositur Zoti;

35por u përzien midis popujve dhe mësuan veprat e tyre;

36u shërbyen idhujve të tyre, dhe këta u bënë një lak për ta;

37ua flijuan demonëve bijtë dhe bijat e tyre,

38dhe derdhën gjak të pafajshëm, gjakun e bijve të tyre dhe të bijave të tyre, që u flijuan për idhujtë e Kanaanit; dhe vendi u ndot nga gjaku i derdhur.

39Kështu ata u ndotën me veprat e tyre dhe u kurvëruan me aktet e tyre.

40Dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër popullit të tij, dhe ai ndjeu një neveri për trashëgiminë e tij.

41I la në dorë të kombeve, dhe u sunduan nga ata që i urrenin.

42Armiqtë e tyre i shtypën dhe ata iu nënshtruan pushtetit të tyre.

43Ai i çliroi shumë herë, por ata vazhduan të ngrenë krye dhe të zhyten në paudhësinë e tyre.

44Megjithatë ai i kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre,

45dhe iu kujtua besëlidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij u qetësua.

46Bëri që ata të fitojnë përkrahje ndër të gjithë ata që i kishin çuar në robëri.

47Na shpëto, o Zot, Perëndia ynë, dhe na mblidh midis kombeve, me qëllim që të kremtojmë emrin tënd të shenjtë dhe të lumturohemi duke të lëvduar.

48I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, nga përjetësia në përjetësi. Dhe tërë populli le të thotë: "Amen". Aleluja.Albanian

Bible Hub

Psalm 105
Top of Page
Top of Page