Judges 19
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi bai·ya·mim ha·hem, u·me·lech ein be·yis·ra·'el; vay·hi ish le·vi gar be·yar·ke·tei har-ef·ra·yim, vai·yik·kach-lov i·shah fi·le·gesh, mib·beit le·chem ye·hu·dah. 2vat·tiz·neh a·lav pi·lag·shov, vat·te·lech me·'it·tov el-beit a·vi·ha, el-beit le·chem ye·hu·dah; vat·te·hi-sham ya·mim ar·ba·'ah cho·da·shim. 3vai·ya·kam i·shah vai·ye·lech a·cha·rei·ha le·dab·ber al-lib·bah la·ha·shi·vov ch la·ha·shi·vah, k ve·na·'a·rov im·mov ve·tze·med cha·mo·rim; vat·te·vi·'e·hu beit a·vi·ha, vai·yir·'e·hu a·vi han·na·'a·rah, vai·yis·mach lik·ra·tov. 4vai·ye·che·zak-bov cho·te·nov a·vi han·na·'a·rah, vai·ye·shev it·tov she·lo·shet ya·mim; vai·yo·che·lu vai·yish·tu, vai·ya·li·nu sham. 5vay·hi bai·yo·vm ha·re·vi·'i, vai·yash·ki·mu vab·bo·ker vai·ya·kam la·le·chet; vai·yo·mer a·vi han·na·'a·rah el-cha·ta·nov se·'ad lib·be·cha pat-le·chem ve·'a·char te·le·chu. 6vai·ye·she·vu vai·yo·che·lu she·nei·hem yach·dav vai·yish·tu; vai·yo·mer a·vi han·na·'a·rah el-ha·'ish, ho·v·'el-na ve·lin ve·yi·tav lib·be·cha. 7vai·ya·kam ha·'ish la·le·chet; vai·yif·tzar-bov cho·te·nov, vai·ya·shav vai·ya·len sham. 8vai·yash·kem bab·bo·ker bai·yo·vm ha·cha·mi·shi la·le·chet vai·yo·mer a·vi han·na·'a·rah se·'ad-na le·va·ve·cha, ve·hit·mah·me·hu ad-ne·to·vt hai·yo·vm; vai·yo·che·lu she·nei·hem. 9vai·ya·kam ha·'ish la·le·chet, hu u·fi·lag·shov ve·na·'a·rov; vai·yo·mer lov cho·te·nov a·vi han·na·'a·rah hin·neh na ra·fah hai·yo·vm la·'a·rov li·nu-na hin·neh cha·no·vt hai·yo·vm lin poh ve·yi·tav le·va·ve·cha, ve·hish·kam·tem ma·char le·dar·ke·chem, ve·ha·lach·ta le·'o·ha·le·cha.

10ve·lo-a·vah ha·'ish la·lun, vai·ya·kam vai·ye·lech vai·ya·vo ad-no·chach ye·vus, hi ye·ru·sha·lim; ve·'im·mov tze·med cha·mo·v·rim cha·vu·shim, u·fi·lag·shov im·mov. 11hem im-ye·vus, ve·hai·yo·vm rad me·'od; vai·yo·mer han·na·'ar el-a·do·nav le·chah-na ve·na·su·rah el-ir-hay·vu·si haz·zot ve·na·lin bah. 12vai·yo·mer e·lav a·do·nav, lo na·sur el-ir na·che·ri, a·sher lo-mib·be·nei yis·ra·'el hen·nah; ve·'a·var·nu ad-giv·'ah. 13vai·yo·mer le·na·'a·rov, le·cha ve·nik·re·vah be·'a·chad ham·me·ko·mo·vt; ve·lan·nu vag·giv·'ah ov va·ra·mah. 14vai·ya·'av·ru vai·ye·le·chu; vat·ta·vo la·hem ha·she·mesh, e·tzel hag·giv·'ah a·sher le·vin·ya·min. 15vai·ya·su·ru sham, la·vo·v la·lun bag·giv·'ah; vai·ya·vo vai·ye·shev bir·cho·vv ha·'ir, ve·'ein ish me·'as·sef-o·v·tam hab·bay·tah la·lun.

16ve·hin·neh ish za·ken ba min-ma·'a·se·hu min-has·sa·deh ba·'e·rev, ve·ha·'ish me·har ef·ra·yim, ve·hu-gar bag·giv·'ah; ve·'an·shei ham·ma·ko·vm be·nei ye·mi·ni. 17vai·yis·sa ei·nav vai·yar· et-ha·'ish ha·'o·re·ach bir·chov ha·'ir; vai·yo·mer ha·'ish haz·za·ken a·nah te·lech u·me·'a·yin ta·vo·v. 18vai·yo·mer e·lav o·ve·rim a·nach·nu mib·beit-le·chem ye·hu·dah ad-yar·ke·tei har-ef·ra·yim mi·sham a·no·chi, va·'e·lech ad-beit le·chem ye·hu·dah; ve·'et-beit ha·shem a·ni ho·lech, ve·'ein ish, me·'as·sef o·v·ti hab·ba·ye·tah. 19ve·gam-te·ven gam-mis·po·v yesh la·cha·mo·v·rei·nu, ve·gam le·chem va·ya·yin yesh-li ve·la·'a·ma·te·cha, ve·lan·na·'ar im-a·va·dei·cha; ein mach·so·vr kol-da·var. 20vai·yo·mer ha·'ish haz·za·ken sha·lo·vm lach, rak kol-mach·so·vr·cha a·lai; rak ba·re·cho·vv al-ta·lan. 21vay·vi·'e·hu le·vei·tov, vai·yib·bo·vl ch vai·ya·val k la·cha·mo·v·rim; vai·yir·cha·tzu rag·lei·hem, vai·yo·che·lu vai·yish·tu.

22hem·mah mei·ti·vim et-lib·bam ve·hin·neh an·shei ha·'ir an·shei ve·nei-ve·li·ya·'al na·sab·bu et-hab·ba·yit, mit·dap·pe·kim al-had·da·let; vai·yo·me·ru el-ha·'ish ba·'al hab·ba·yit haz·za·ken le·mor, ho·v·tze et-ha·'ish a·sher-ba el-bei·te·cha ve·ne·da·'en·nu. 23vai·ye·tze a·lei·hem ha·'ish ba·'al hab·ba·yit, vai·yo·mer a·le·hem, al-a·chai al-ta·re·'u na; a·cha·rei a·sher-ba ha·'ish haz·zeh al-bei·ti, al-ta·'a·su et-han·ne·va·lah haz·zot. 24hin·neh vit·ti hab·be·tu·lah u·fi·lag·she·hu o·v·tzi·'ah-na o·v·tam ve·'an·nu o·v·tam, va·'a·su la·hem, hat·to·vv be·'ei·nei·chem; ve·la·'ish haz·zeh lo ta·'a·su, de·var han·ne·va·lah haz·zot. 25ve·lo-a·vu ha·'a·na·shim lish·mo·a' lov, vai·ya·cha·zek ha·'ish be·fi·lag·shov, vai·yo·tze a·lei·hem ha·chutz; vai·ye·de·'u o·v·tah vai·yit·'al·le·lu-vah kol-hal·lay·lah ad-hab·bo·ker, vay·shal·le·chu·ha ba·'a·lo·vt ch ka·'a·lo·vt k ha·sha·char. 26vat·ta·vo ha·'i·shah lif·no·vt hab·bo·ker; vat·tip·pol pe·tach beit-ha·'ish a·sher-a·do·v·nei·ha sham ad-ha·'o·vr.

27vai·ya·kam a·do·nei·ha bab·bo·ker vai·yif·tach dal·to·vt hab·ba·yit, vai·ye·tze la·le·chet le·dar·kov; ve·hin·neh ha·'i·shah fi·lag·shov no·fe·let pe·tach hab·ba·yit, ve·ya·dei·ha al-has·saf. 28vai·yo·mer e·lei·ha ku·mi ve·ne·le·chah ve·'ein o·neh; vai·yik·ka·che·ha al-ha·cha·mo·vr, vai·ya·kam ha·'ish, vai·ye·lech lim·ko·mov. 29vai·ya·vo el-bei·tov vai·yik·kach et-ham·ma·'a·che·let vai·ya·cha·zek be·fi·lag·shov, vay·nat·te·che·ha la·'a·tza·mei·ha, lish·neim a·sar ne·ta·chim; vay·shal·le·che·ha, be·chol ge·vul yis·ra·'el. 30ve·ha·yah chol-ha·ro·'eh ve·'a·mar lo-nih·ye·tah ve·lo-nir·'a·tah ka·zot, le·mi·yo·vm a·lo·vt be·nei-yis·ra·'el me·'e·retz mitz·ra·yim, ad hai·yo·vm haz·zeh; si·mu-la·chem a·lei·ha u·tzu ve·dab·be·ru. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 18
Top of Page
Top of Page