Judges 18
Hebrew OT: WLC Transliterated

1bai·ya·mim ha·hem, ein me·lech be·yis·ra·'el; u·vai·ya·mim ha·hem she·vet had·da·ni me·vak·kesh-lov na·cha·lah la·she·vet, ki lo-na·fe·lah lov ad-hai·yo·vm ha·hu be·to·vch-shiv·tei yis·ra·'el be·na·cha·lah. s 2vai·yish·le·chu ve·nei-dan mim·mish·pach·tam cha·mi·shah a·na·shim mik·tzo·v·tam a·na·shim be·nei-cha·yil mi·tza·re·'ah u·me·'esh·ta·'ol le·rag·gel et-ha·'a·retz u·le·cha·ke·rah, vai·yo·me·ru a·le·hem, le·chu chik·ru et-ha·'a·retz; vai·ya·vo·'u har-ef·ra·yim ad-beit mi·chah, vai·ya·li·nu sham. 3hem·mah im-beit mi·chah, ve·hem·mah hik·ki·ru, et-ko·vl han·na·'ar hal·le·vi; vai·ya·su·ru sham vai·yo·me·ru lov mi-he·vi·'a·cha ha·lom, u·mah-at·tah o·seh ba·zeh u·mah-le·cha foh. 4vai·yo·mer a·le·hem, ka·zoh ve·cha·zeh, a·sah li mi·chah; vai·yis·ke·re·ni va·'e·hi-lov le·cho·hen. 5vai·yo·me·ru lov she·'al-na ve·lo·him; ve·ne·de·'ah, ha·tatz·li·ach dar·ke·nu, a·sher a·nach·nu ho·le·chim a·lei·ha. 6vai·yo·mer la·hem hak·ko·hen le·chu le·sha·lo·vm; no·chach ha·shem, dar·ke·chem a·sher te·le·chu-vah. f

7vai·ye·le·chu cha·me·shet ha·'a·na·shim, vai·ya·vo·'u la·ye·shah; vai·yir·'u et-ha·'am a·sher-be·kir·bah yo·v·she·vet-la·ve·tach ke·mish·pat tzi·do·nim sho·ket u·vo·te·ach ve·'ein-mach·lim da·var ba·'a·retz yo·v·resh e·tzer, u·re·cho·kim hem·mah mi·tzi·do·nim, ve·da·var ein-la·hem im-a·dam. 8vai·ya·vo·'u el-a·chei·hem, tza·re·'ah ve·'esh·ta·'ol; vai·yo·me·ru la·hem a·chei·hem mah at·tem. 9vai·yo·me·ru ku·mah ve·na·'a·leh a·lei·hem, ki ra·'i·nu et-ha·'a·retz, ve·hin·neh to·v·vah me·'od; ve·'at·tem mach·shim, al-te·'a·tze·lu, la·le·chet la·vo la·re·shet et-ha·'a·retz. 10ke·vo·'a·chem ta·vo·'u el-am bo·te·ach ve·ha·'a·retz ra·cha·vat ya·da·yim, ki-ne·ta·nah e·lo·him be·yed·chem; ma·ko·vm a·sher ein-sham mach·so·vr, kol-da·var a·sher ba·'a·retz.

11vai·yis·'u mi·sham mim·mish·pa·chat had·da·ni, mi·tza·re·'ah u·me·'esh·ta·'ol; shesh-me·'o·vt ish, cha·gur ke·lei mil·cha·mah. 12vai·ya·'a·lu vai·ya·cha·nu be·kir·yat ye·'a·rim bi·hu·dah; al-ken ka·re·'u lam·ma·ko·vm ha·hu ma·cha·neh-dan ad hai·yo·vm haz·zeh, hin·neh a·cha·rei kir·yat ye·'a·rim. 13vai·ya·'av·ru mi·sham har-ef·ra·yim; vai·ya·vo·'u ad-beit mi·chah.

14vai·ya·'a·nu cha·me·shet ha·'a·na·shim ha·ho·le·chim le·rag·gel et-ha·'a·retz la·yish vai·yo·me·ru el-a·chei·hem, hay·da'·tem ki yesh bab·bat·tim ha·'el·leh e·fo·vd u·te·ra·fim, u·fe·sel u·mas·se·chah; ve·'at·tah de·'u mah-ta·'a·su. 15vai·ya·su·ru sham·mah, vai·ya·vo·'u el-beit-han·na·'ar hal·le·vi beit mi·chah; vai·yish·'a·lu-lov le·sha·lo·vm. 16ve·shesh-me·'o·vt ish cha·gu·rim ke·lei mil·cham·tam, ni·tza·vim pe·tach ha·sha·'ar; a·sher mib·be·nei-dan. 17vai·ya·'a·lu cha·me·shet ha·'a·na·shim ha·ho·le·chim le·rag·gel et-ha·'a·retz ba·'u sham·mah, la·ke·chu et-hap·pe·sel ve·'et-ha·'e·fo·vd, ve·'et-hat·te·ra·fim ve·'et-ham·mas·se·chah; ve·hak·ko·hen ni·tzav pe·tach ha·sha·'ar, ve·shesh-me·'o·vt ha·'ish, he·cha·gur ke·lei ham·mil·cha·mah. 18ve·'el·leh ba·'u beit mi·chah, vai·yik·chu et-pe·sel ha·'e·fo·vd, ve·'et-hat·te·ra·fim ve·'et-ham·mas·se·chah; vai·yo·mer a·lei·hem hak·ko·hen, mah at·tem o·sim. 19vai·yo·me·ru lov ha·cha·resh sim-ya·de·cha al-pi·cha ve·lech im·ma·nu, veh·yeh-la·nu le·'av u·le·cho·hen; ha·to·vv he·yo·vt·cha cho·hen le·veit ish e·chad, ov he·yo·vt·cha cho·hen, le·she·vet u·le·mish·pa·chah be·yis·ra·'el. 20vai·yi·tav lev hak·ko·hen, vai·yik·kach et-ha·'e·fo·vd, ve·'et-hat·te·ra·fim ve·'et-hap·pa·sel; vai·ya·vo be·ke·rev ha·'am.

21vai·yif·nu vai·ye·le·chu; vai·ya·si·mu et-hat·taf ve·'et-ham·mik·neh ve·'et-hak·ke·vud·dah lif·nei·hem. 22hem·mah hir·chi·ku mib·beit mi·chah; ve·ha·'a·na·shim a·sher bab·bat·tim a·sher im-beit mi·chah, niz·'a·ku, vai·yad·bi·ku et-be·nei-dan. 23vai·yik·re·'u el-be·nei-dan, vai·yas·seb·bu pe·nei·hem; vai·yo·me·ru le·mi·chah, mah-le·cha ki niz·'a·ke·ta. 24vai·yo·mer et-e·lo·hai a·sher-a·si·ti le·kach·tem ve·'et-hak·ko·hen vat·te·le·chu u·mah-li o·vd; u·mah-zeh to·me·ru e·lai mah-lach. 25vai·yo·me·ru e·lav be·nei-dan, al-tash·ma ko·vl·cha im·ma·nu; pen-yif·ge·'u va·chem a·na·shim ma·rei ne·fesh, ve·'a·saf·tah naf·she·cha ve·ne·fesh bei·te·cha. 26vai·ye·le·chu ve·nei-dan le·dar·kam; vai·yar· mi·chah ki-cha·za·kim hem·mah mim·men·nu, vai·yi·fen vai·ya·shav el-bei·tov.

27ve·hem·mah la·ke·chu et a·sher-a·sah mi·chah ve·'et-hak·ko·hen a·sher ha·yah-lov vai·ya·vo·'u al-la·yish al-am sho·ket u·vo·te·ach, vai·yak·ku o·v·tam le·fi-cha·rev; ve·'et-ha·'ir sa·re·fu va·'esh. 28ve·'ein ma·tzil ki re·cho·v·kah-hi mi·tzi·do·vn ve·da·var ein-la·hem im-a·dam, ve·hi ba·'e·mek a·sher le·veit-re·cho·vv; vai·yiv·nu et-ha·'ir vai·ye·she·vu vah. 29vai·yik·re·'u shem-ha·'ir dan, be·shem dan a·vi·hem, a·sher yul·lad le·yis·ra·'el; ve·'u·lam la·yish shem-ha·'ir la·ri·sho·nah. 30vai·ya·ki·mu la·hem be·nei-dan et-hap·pa·sel; vi·ho·v·na·tan ben-ge·re·shom ben-me·na·sheh hu u·va·nav hai·u cho·ha·nim le·she·vet had·da·ni, ad-yo·vm ge·lo·vt ha·'a·retz. 31vai·ya·si·mu la·hem, et-pe·sel mi·chah a·sher a·sah; kol-ye·mei he·yo·vt beit-ha·'e·lo·him be·shi·loh. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 17
Top of Page
Top of Page