Isaiah 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1cha·zo·vn ye·sha'·ya·hu ven-a·mo·vtz, a·sher cha·zah, al-ye·hu·dah vi·ru·sha·lim; bi·mei uz·zi·ya·hu yo·v·tam a·chaz ye·chiz·ki·ya·hu mal·chei ye·hu·dah.

2shim·'u sha·ma·yim ve·ha·'a·zi·ni e·retz, ki ha·shem dib·ber; ba·nim gid·dal·ti ve·ro·v·mam·ti, ve·hem pa·she·'u vi.

3ya·da sho·vr ko·ne·hu, va·cha·mo·vr e·vus be·'a·lav; yis·ra·'el lo ya·da, am·mi lo hit·bo·v·nan.

4ho·vy go·vy cho·te am ke·ved a·von, ze·ra me·re·'im, ba·nim mash·chi·tim; a·ze·vu et-ha·shem ni·'a·tzu et-ke·do·vsh yis·ra·'el na·zo·ru a·cho·vr.

5al meh tuk·ku o·vd to·v·si·fu sa·rah; kol-rosh la·cho·li, ve·chol-le·vav dav·vai.

6mik·kaf-re·gel ve·'ad-rosh ein-bov me·tom, pe·tza ve·chab·bu·rah u·mak·kah te·ri·yah; lo-zo·ru ve·lo chub·ba·shu, ve·lo ruk·ke·chah ba·sha·men.

7ar·tze·chem she·ma·mah, a·rei·chem se·ru·fo·vt esh; ad·mat·chem le·neg·de·chem za·rim o·che·lim o·tah, u·she·ma·mah ke·mah·pe·chat za·rim.

8ve·no·vt·rah vat-tzi·yo·vn ke·suk·kah ve·cha·rem; kim·lu·nah ve·mik·shah ke·'ir ne·tzu·rah.

9lu·lei ha·shem tze·va·'o·vt, ho·v·tir la·nu sa·rid kim·'at; kis·dom ha·yi·nu, la·'a·mo·rah da·mi·nu. s

10shim·'u de·var-ha·shem ke·tzi·nei se·dom; ha·'a·zi·nu to·v·rat e·lo·hei·nu am a·mo·rah.

11lam·mah-li rov-ziv·chei·chem yo·mar ha·shem, sa·va'·ti o·lo·vt ei·lim ve·che·lev me·ri·'im; ve·dam pa·rim u·che·va·sim ve·'at·tu·dim lo cha·fa·tze·ti.

12ki ta·vo·'u, le·ra·'o·vt pa·nai; mi-vik·kesh zot mi·yed·chem re·mos cha·tze·rai.

13lo to·v·si·fu ha·vi min·chat-sha·ve, ke·to·ret to·v·'e·vah hi li; cho·desh ve·shab·bat ke·ro mik·ra, lo-u·chal a·ven va·'a·tza·rah.

14cha·de·shei·chem u·mo·v·'a·dei·chem sa·ne·'ah naf·shi, hai·u a·lai la·to·rach; nil·'ei·ti ne·so.

15u·ve·fa·ris·chem kap·pei·chem a'·lim ei·nai mik·kem, gam ki-tar·bu te·fil·lah ei·nen·ni sho·me·a'; ye·dei·chem da·mim ma·le·'u.

16ra·cha·tzu hiz·zak·ku, ha·si·ru ro·a' ma·'al·lei·chem min·ne·ged ei·nai; chid·lu ha·re·a'.

17lim·du hei·tev dir·shu mish·pat a·she·ru cha·mo·vtz; shif·tu ya·to·vm, ri·vu al·ma·nah. s

18le·chu-na ve·niv·va·che·chah yo·mar ha·shem; im-yih·yu cha·ta·'ei·chem ka·sha·nim ka·she·leg yal·bi·nu, im-ya·di·mu chat·to·v·la ka·tze·mer yih·yu.

19im-to·vu u·she·ma'·tem; tuv ha·'a·retz to·che·lu.

20ve·'im-te·ma·'a·nu u·me·ri·tem; che·rev te·'uk·ke·lu, ki pi ha·shem dib·ber. s

21ei·chah ha·ye·tah le·zo·v·nah, kir·yah ne·'e·ma·nah; me·le·'a·ti mish·pat tze·dek ya·lin bah ve·'at·tah me·ra·tze·chim.

22kas·pech ha·yah le·si·gim; sa·ve·'ech ma·hul bam·ma·yim.

23sa·ra·yich so·vr·rim ve·chav·rei gan·na·vim, kul·lov o·hev sho·chad, ve·ro·def shal·mo·nim; ya·to·vm lo yish·po·tu, ve·riv al·ma·nah lo-ya·vo·v a·lei·hem. f

24la·chen ne·'um ha·'a·do·vn ha·shem tze·va·'o·vt, a·vir yis·ra·'el; ho·vy en·na·chem mi·tza·rai, ve·'in·na·ke·mah me·'o·vy·vai.

25ve·'a·shi·vah ya·di a·la·yich, ve·'etz·rof kab·bor si·ga·yich; ve·'a·si·rah kol-be·di·la·yich.

26ve·'a·shi·vah sho·fe·ta·yich ke·va·ri·sho·nah, ve·yo·'a·tza·yich ke·vat·te·chil·lah; a·cha·rei-chen yik·ka·re lach ir ha·tze·dek, kir·yah ne·'e·ma·nah.

27tzi·yo·vn be·mish·pat tip·pa·deh; ve·sha·vei·ha bitz·da·kah.

28ve·she·ver po·she·'im ve·chat·ta·'im yach·dav; ve·'o·ze·vei ha·shem yich·lu.

29ki ye·vo·shu, me·'ei·lim a·sher cha·mad·tem; ve·tach·pe·ru, me·hag·gan·no·vt a·sher be·char·tem.

30ki tih·yu, ke·'e·lah no·ve·let a·le·ha; u·che·gan·nah, a·sher-ma·yim ein lah.

31ve·ha·yah he·cha·son lin·'o·ret, u·fo·'a·lov le·ni·tzo·vtz; u·va·'a·ru she·nei·hem yach·dav ve·'ein me·chab·beh. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Song of Solomon 8
Top of Page
Top of Page