Isaiah 2
Hebrew OT: WLC Transliterated

1had·da·var a·sher cha·zah, ye·sha'·ya·hu ben-a·mo·vtz; al-ye·hu·dah vi·ru·sha·lim.

2ve·ha·yah be·'a·cha·rit hai·ya·mim na·cho·vn yih·yeh har beit-ha·shem be·rosh he·ha·rim, ve·nis·sa mig·ge·va·'o·vt; ve·na·ha·ru e·lav kol-hag·go·v·yim.

3ve·ha·le·chu am·mim rab·bim ve·'a·me·ru le·chu ve·na·'a·leh el-har-ha·shem el-beit e·lo·hei ya·'a·kov, ve·yo·re·nu mid·de·ra·chav, ve·ne·le·chah be·'o·re·cho·tav; ki mi·tzi·yo·vn te·tze to·v·rah, u·de·var-ha·shem mi·ru·sha·lim.

4ve·sha·fat bein hag·go·v·yim, ve·ho·v·chi·ach le·'am·mim rab·bim; ve·chit·te·tu char·vo·v·tam le·'it·tim va·cha·ni·to·v·tei·hem le·maz·me·ro·vt, lo-yis·sa go·vy el-go·vy che·rev, ve·lo-yil·me·du o·vd mil·cha·mah. f

5beit ya·'a·kov; le·chu ve·ne·le·chah be·'o·vr ha·shem.

6ki na·tash·tah am·me·cha beit ya·'a·kov, ki ma·le·'u mik·ke·dem, ve·'o·ne·nim kap·pe·lish·tim; u·ve·yal·dei na·che·rim yas·pi·ku.

7vat·tim·ma·le ar·tzov ke·sef ve·za·hav, ve·'ein ke·tzeh le·'o·tze·ro·tav; vat·tim·ma·le ar·tzov su·sim, ve·'ein ke·tzeh le·mar·ke·vo·tav.

8vat·tim·ma·le ar·tzov e·li·lim; le·ma·'a·seh ya·dav yish·ta·cha·vu, la·'a·sher a·su etz·be·'o·tav.

9vai·yi·shach a·dam vai·yish·pal-ish; ve·'al-tis·sa la·hem.

10bo·v va·tzur, ve·hit·ta·men be·'a·far; mip·pe·nei pa·chad ha·shem, u·me·ha·dar ge·'o·nov.

11ei·nei gav·hut a·dam sha·fel, ve·shach rum a·na·shim; ve·nis·gav ha·shem le·vad·dov bai·yo·vm ha·hu. s

12ki yo·vm la·shem tze·va·'o·vt al kol-ge·'eh va·ram; ve·'al kol-nis·sa ve·sha·fel.

13ve·'al kol-ar·zei hal·le·va·no·vn, ha·ra·mim ve·han·nis·sa·'im; ve·'al kol-al·lo·v·nei hab·ba·shan.

14ve·'al kol-he·ha·rim ha·ra·mim; ve·'al kol-hag·ge·va·'o·vt han·nis·sa·'o·vt.

15ve·'al kol-mig·dal ga·vo·vo; ve·'al kol-cho·v·mah ve·tzu·rah.

16ve·'al kol-o·ni·yo·vt tar·shish; ve·'al kol-se·chi·yo·vt ha·chem·dah.

17ve·shach gav·hut ha·'a·dam, ve·sha·fel rum a·na·shim; ve·nis·gav ha·shem le·vad·dov bai·yo·vm ha·hu.

18ve·ha·'e·li·lim ka·lil ya·cha·lof.

19u·va·'u bim·'a·ro·vt tzu·rim, u·vim·chil·lo·vt a·far; mip·pe·nei pa·chad ha·shem u·me·ha·dar ge·'o·v·nov, be·ku·mov la·'a·rotz ha·'a·retz.

20bai·yo·vm ha·hu yash·lich ha·'a·dam, et e·li·lei chas·pov, ve·'et e·li·lei ze·ha·vov; a·sher a·su-lov le·hish·ta·cha·vot, lach·por pe·ro·vt ve·la·'a·tal·le·fim.

21la·vo·v be·nik·ro·vt ha·tzu·rim, u·vis·'i·fei has·se·la·'im; mip·pe·nei pa·chad ha·shem u·me·ha·dar ge·'o·v·nov, be·ku·mov la·'a·rotz ha·'a·retz.

22chid·lu la·chem min-ha·'a·dam, a·sher ne·sha·mah be·'ap·pov; ki-vam·meh nech·shav hu. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Isaiah 1
Top of Page
Top of Page