T'hilim 69
Psalm 69 WLC
1למנצח על־שושנים לדוד׃ הושיעני אלהים כי באו מים עד־נפש׃

2טבעתי ׀ ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי־מים ושבלת שטפתני׃

3יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃

4רבו ׀ משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא־גזלתי אז אשיב׃

5א‍להים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא־נכחדו׃

6אל־יבשו בי ׀ קויך אדני יהוה צבאות אל־יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃

7כי־עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃

8מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃

9כי־קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃

10ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃

11ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃

12ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃

13ואני תפלתי־לך ׀ יהוה עת רצון אלהים ברב־חסדך ענני באמת ישעך׃

14הצילני מטיט ואל־אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי־מים׃

15אל־תשטפני ׀ שבלת מים ואל־תבלעני מצולה ואל־תאטר־עלי באר פיה׃

16ענני יהוה כי־טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃

17ואל־תסתר פניך מעבדך כי־צר־לי מהר ענני׃

18קרבה אל־נפשי גאלה למען איבי פדני׃

19אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל־צוררי׃

20חרפה ׀ שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃

21ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃

22יהי־שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש׃

23תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃

24שפך־עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃

25תהי־טירתם נשמה באהליהם אל־יהי ישב׃

26כי־אתה אשר־הכית רדפו ואל־מכאוב חלליך יספרו׃

27תנה־עון על־עונם ואל־יבאו בצדקתך׃

28ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל־יכתבו׃

29ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני׃

30אהללה שם־אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

31ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃

32ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃

33כי־שמע אל־אביונים יהוה ואת־אסיריו לא בזה׃

34יהללוהו שמים וארץ ימים וכל־רמש בם׃

35כי אלהים ׀ יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו ם וירשוה׃

36וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי מו ישכנו־בה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 68
Top of Page
Top of Page