T'hilim 68
Psalm 68 WLC
1למנצח לדוד מזמור שיר׃ יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃

2כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני־אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃

3וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃

4שירו ׀ לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

5אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

6אלהים ׀ מושיב יחידים ׀ ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

7א‍להים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה׃

8ארץ רעשה ׀ אף־שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל׃

9גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃

10חיתך ישבו־בה תכין בטובתך לעני אלהים׃

11אדני יתן־אמר המבשרות צבא רב׃

12מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃

13אם־תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃

14בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון׃

15הר־אלהים הר־בשן הר גבננים הר־בשן׃

16למה ׀ תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף־יהוה ישכן לנצח׃

17רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש׃

18עלית למרום ׀ שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן ׀ יה אלהים׃

19ברוך אדני יום ׀ יום יעמס־לנו האל ישועתנו סלה׃

20האל ׀ לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃

21אך־אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו׃

22אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים׃

23למען ׀ תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו׃

24ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש׃

25קדמו רים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃

26במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל׃

27שם בנימן ׀ צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי׃

28צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃

29מהיכלך על־ירושלם לך יובילו מלכים שי׃

30גער חית קנה עדת אבירים ׀ בעגלי עמים מתרפס ברצי־כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃

31יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃

32ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃

33לרכב בשמי שמי־קדם הן יתן בקולו קול עז׃

34תנו עז לאלהים על־ישראל גאותו ועזו בשחקים׃

35נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן ׀ עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 67
Top of Page
Top of Page