T'hilim 22
Psalm 22 WLC
1למנצח על־אילת השחר מזמור לדוד׃ אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃

2א‍להי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא־דומיה לי׃

3ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

4בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃

5אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא־בושו׃

6ואנכי תולעת ולא־איש חרפת אדם ובזוי עם׃

7כל־ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃

8גל אל־יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃

9כי־אתה גחי מבטן מבטיחי על־שדי אמי׃

10עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

11אל־תרחק ממני כי־צרה קרובה כי־אין עוזר׃

12סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃

13פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃

14כמים נשפכתי והתפרדו כל־עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃

15יבש כחרש ׀ כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר־מות תשפתני׃

16כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃

17אספר כל־עצמותי המה יביטו יראו־בי׃

18יחלקו בגדי להם ועל־לבושי יפילו גורל׃

19ואתה יהוה אל־תרחק אילותי לעזרתי חושה׃

20הצילה מחרב נפשי מיד־כלב יחידתי׃

21הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃

22אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

23יראי יהוה ׀ הללוהו כל־זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל־זרע ישראל׃

24כי לא־בזה ולא שקץ ענות עני ולא־הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

25מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃

26יאכלו ענוים ׀ וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃

27יזכרו ׀ וישבו אל־יהוה כל־אפסי־ארץ וישתחוו לפניך כל־משפחות גוים׃

28כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃

29אכלו וישתחוו ׀ כל־דשני־ארץ לפניו יכרעו כל־יורדי עפר ונפשו לא חיה׃

30זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃

31יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 21
Top of Page
Top of Page