Y'chizki'el 27
Ezekiel 27 WLC
1ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃ 2ואתה בן־אדם שא על־צר קינה׃

3ואמרת לצור [הישבתי כ] (הישבת ק) על־מבואת ים רכלת העמים אל־איים רבים כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי׃

4בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך׃

5ברושים משניר בנו לך את כל־לחתים ארז מלבנון לקחו לעשות תרן עליך׃

6אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו־שן בת־אשרים מאיי [כתים כ] (כתיים׃ ק)

7שש־ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך׃

8ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך׃

9זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל־אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך׃

10פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו־בך המה נתנו הדרך׃ 11בני ארוד וחילך על־חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על־חומותיך סביב המה כללו יפיך׃

12תרשיש סחרתך מרב כל־הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך׃ 13יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך׃ 14מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך׃ 15בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן [והובנים כ] (והבנים ק) השיבו אשכרך׃ 16ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך׃ 17יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך׃ 18דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל־הון ביין חלבון וצמר צחר׃ 19ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה׃ 20דדן רכלתך בבגדי־חפש לרכבה׃ 21ערב וכל־נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם סחריך׃ 22רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל־בשם ובכל־אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃ 23חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך׃ 24המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך׃

25אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים׃

26במים רבים הביאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים׃

27הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל־אנשי מלחמתך אשר־בך ובכל־קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך׃

28לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות׃

29וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט מלחים כל חבלי הים אל־הארץ יעמדו׃

30והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על־ראשיהם באפר יתפלשו׃

31והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר־נפש מספד מר׃

32ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים׃

33בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי־ארץ׃

34עת נשברת מימים במעמקי־מים מערבך וכל־קהלך בתוכך נפלו׃

35כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים׃

36סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד־עולם׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezekiel 26
Top of Page
Top of Page