KATA MATTHAION 19
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai egeneto ote etelesen o iēsous tous logous toutous metēren apo tēs galilaias kai ēlthen eis ta oria tēs ioudaias peran tou iordanou 2kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi kai etherapeusen autous ekei

3kai prosēlthon autō oi pharisaioi peirazontes auton kai legontes autō ei exestin anthrōpō apolusai tēn gunaika autou kata pasan aitian 4o de apokritheis eipen autois ouk anegnōte oti o poiēsas ap archēs arsen kai thēlu epoiēsen autous 5kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tē gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian 6ōste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o theos sunezeuxen anthrōpos mē chōrizetō 7legousin autō ti oun mōsēs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai autēn 8legei autois oti mōsēs pros tēn sklērokardian umōn epetrepsen umin apolusai tas gunaikas umōn ap archēs de ou gegonen outōs 9legō de umin oti os an apolusē tēn gunaika autou ei mē epi porneia kai gamēsē allēn moichatai kai o apolelumenēn gamēsas moichatai

10legousin autō oi mathētai autou ei outōs estin ē aitia tou anthrōpou meta tēs gunaikos ou sumpherei gamēsai 11o de eipen autois ou pantes chōrousin ton logon touton all ois dedotai 12eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mētros egennēthēsan outōs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthēsan upo tōn anthrōpōn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tēn basileian tōn ouranōn o dunamenos chōrein chōreitō

13tote prosēnechthē autō paidia ina tas cheiras epithē autois kai proseuxētai oi de mathētai epetimēsan autois 14o de iēsous eipen aphete ta paidia kai mē kōluete auta elthein pros me tōn gar toioutōn estin ē basileia tōn ouranōn 15kai epitheis autois tas cheiras eporeuthē ekeithen

16kai idou eis proselthōn eipen autō didaskale agathe ti agathon poiēsō ina echō zōēn aiōnion 17o de eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos ei de theleis eiselthein eis tēn zōēn tērēson tas entolas 18legei autō poias o de iēsous eipen to ou phoneuseis ou moicheuseis ou klepseis ou pseudomarturēseis 19tima ton patera sou kai tēn mētera kai agapēseis ton plēsion sou ōs seauton 20legei autō o neaniskos panta tauta ephulaxamēn ek neotētos mou ti eti usterō 21ephē autō o iēsous ei theleis teleios einai upage pōlēson sou ta uparchonta kai dos ptōchois kai exeis thēsauron en ouranō kai deuro akolouthei moi 22akousas de o neaniskos ton logon apēlthen lupoumenos ēn gar echōn ktēmata polla

23o de iēsous eipen tois mathētais autou amēn legō umin oti duskolōs plousios eiseleusetai eis tēn basileian tōn ouranōn 24palin de legō umin eukopōteron estin kamēlon dia trupēmatos raphidos dielthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein 25akousantes de oi mathētai autou exeplēssonto sphodra legontes tis ara dunatai sōthēnai 26emblepsas de o iēsous eipen autois para anthrōpois touto adunaton estin para de theō panta dunata estin

27tote apokritheis o petros eipen autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi ti ara estai ēmin 28o de iēsous eipen autois amēn legō umin oti umeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o uios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai umeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phulas tou israēl 29kai pas os aphēken oikias ē adelphous ē adelphas ē patera ē mētera ē gunaika ē tekna ē agrous eneken tou onomatos mou ekatontaplasiona lēpsetai kai zōēn aiōnion klēronomēsei 30polloi de esontai prōtoi eschatoi kai eschatoi prōtoi

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Matthew 18
Top of Page
Top of Page